Son Dakika
24 Şubat 2020 Pazartesi

HDP Bile Bunu Hayal Edemezdi

Vahdet Gazetesi Ankara temsilcisi Fatih Akkaya bugünkü köşe yazısında çözüm süreciyle ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. HDP’nin çözüm süreci yüzünden hayal edemeyeceği bir güç kazandığını ve bunun seçimlere de yansıyacağını belirten Akkaya, genç nüfusta artan HDP sempatizanlığına dikkat çekti. İşte çok konuşulan o yazı:

29 Mayıs 2015 Cuma, 09:21

Maalesef Haklı Çıktık
Fatih Akkaya / Vahdet

MAK Da­nış­man­lı­k’­ın son an­ket so­nu­cu da gös­ter­di ki, en­di­şe­le­ri­mizde hak­lı çık­tık.

Çö­züm Sü­re­ci­’nin ba­şın­dan bu ya­na di­li­miz dön­dü­ğün­ce ya­zıp çiz­dik, si­ya­si ira­de­yi uyar­dık.

“Yap­ma­yın et­me­yin. Te­rör ör­gü­tü ile ma­sa­ya otu­rul­ma­z” de­dik.

“Bir me­se­le bu şe­kil­de çö­zü­me ka­vuş­maz, ak­si­ne da­ha da için­den çı­kıl­maz bir hal alı­r” de­dik.

Bir ta­kım gö­rüş­me­ler ya­pı­lı­yor­sa da bu­nun bu şe­kil­de gös­te­re gös­te­re ve ma­sa et­ra­fın­da ola­ma­ya­ca­ğı­nı, bu gi­bi iş­le­rin giz­li ka­pak­lı ve gay­ri res­mi yol­lar­la yü­rü­tü­le­bi­le­ce­ği­ni kay­det­tik.

Ak­si hal­de bu­nun te­rör ör­gü­tü­nü meş­ru­laş­tı­ra­ca­ğı­nı, kah­ra­man­laş­tı­ra­ca­ğı­nı; bi­ti­ril­mek is­ten­di­ği be­lir­ti­len te­rö­rü da­ha da pa­laz­lan­dı­ra­ca­ğı­nı ifa­de et­tik.

Uya­rı­la­rı­mız dik­ka­te alın­ma­dı.

Mil­le­ti­miz İm­ra­lı­’da­ki te­rö­rist­ba­şı­nın, Kan­di­l’­de­ki PKK ele­baş­la­rı­nın ve ara­da me­kik do­ku­yan si­ya­si uzan­tı­la­rı­nın ağ­zı­na bak­tı­rıl­dı.

Te­rör ör­gü­tü ve si­ya­si uzan­tı­la­rı hiç­bir söz­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­me­le­ri­ne rağ­men, ta­viz­ler ve­ril­me­ye de­vam edil­di.

Dol­ma­bah­çe­’de­ki o gö­rün­tü­ye ka­dar gö­tü­rül­dü iş.

Se­çim­le­rin yak­laş­ma­sı ve mil­le­tin çok önem­li bir bö­lü­mü­nü ren­ci­de eden bu açı­lım po­li­ti­ka­la­rı­na tep­ki ses­le­ri yük­sel­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı gö­ren si­ya­si ira­de, toz kon­dur­ma­dı­ğı HDP’y­le, Kan­di­l’­le bir an­da kav­ga­ya gi­riş­ti ve bu kav­ga se­çi­me ka­dar sü­re­cek­tir.

Da­ha ön­ce de yaz­dık, iş iş­ten geç­ti ar­tık.

HDP açı­lı­mın mey­ve­le­ri­ni top­la­dı top­la­ya­ca­ğı ka­dar.

Açı­lım­la HDP’­ye al­tın tep­si­de su­nu­lan oy­la­rı ge­ri­ye çe­vir­mek müm­kün de­ğil ar­tık.

Açı­lım­la ırk­çı­lık de­ğir­me­ni­ne su ta­şın­dı, bu da HDP’­yi 3-4 yıl ön­ce­si­ne ka­dar ha­yal bi­le ede­me­ye­ce­ği bir oy ora­nı­na ulaş­tır­dı.

Öca­lan için, Kan­dil için, De­mir­taş için gö­zü­nü kırp­ma­dan öle­cek ve öl­dü­re­cek ki­şi sa­yı­sı kat­be­kat art­mış du­rum­da bu­gün.

MA­K’­ın araş­tır­ma­sı­na gel­me­den ön­ce, be­lirt­me­li­yim ki, söz­ko­nu­su araş­tır­ma fir­ma­sı HDP’­ye fa­lan ya­kın bir fir­ma de­ğil.

Ak­si­ne AK Par­ti­’ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nir.

7 Ha­zi­ra­n’­da ilk de­fa oy kul­la­na­cak olan genç­le­re, ter­cih­le­ri­ni so­ru­yor MAK, Her 100 de­nek­ten 18’i “HD­P” di­yor.

Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz, 3-4 yıl ön­ce­si­ne ka­dar oy ora­nı yüz­de 5-6’lar­da olan HDP’­nin, 7 Ha­zi­ra­n’­da ilk de­fa oy kul­la­na­cak genç­ler ara­sın­da­ki oy ora­nı yüz­de 18.

HDP yüz­de 10 ba­ra­jı­nı ge­çer­se iş­te bu genç­ler­le ge­çe­cek­tir.

Bu­nun bir di­ğer an­la­mı da, HDP gi­bi te­rör­den bes­le­nen bir ör­gü­tün iler­le­yen se­çim­ler­de oyu­nu yüz­de 18-20’le­re ka­dar çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­dir.

En son 21 Ma­yı­s’­ta şöy­le yaz­mış­tık:

“Sa­ye­niz­de, özel­lik­le ilk de­fa oy kul­la­na­cak olan Kürt kö­ken­li­le­rin he­men he­men ta­ma­mı­nın ido­lü Öca­la­n’­dır, Ka­ra­yı­la­n’­dır, De­mir­ta­ş’­tır. Bu genç­le­re bu sa­at­ten son­ra ne­yi an­la­ta­bi­lir­si­niz.”

So­nuç: Hem de Hü­kü­me­t’­e ya­kın MA­K’­ın an­ket so­nu­cu gös­te­ri­yor ki, göz­lem­le­ri­miz­de, uya­rı­la­rı­mız­da ma­ale­sef biz hak­lı çık­tık.

***

An­ket­te “AK Par­ti­” di­yen­le­rin ora­nı da(Yüz­de 24) son de­re­ce dü­şün­dü­rü­cü.

Ge­nel­de yüz­de 40-45 ara­sın­da bir oyu ol­du­ğu tah­min edi­len AK Par­ti­’nin, ilk de­fa oy kul­la­na­cak ya­ni 18 ya­şın­da­ki genç­ler ara­sın­da­ki oy ora­nı­nın yüz­de 24 çık­ma­sın­da bir ga­rip­lik yok mu?

“CH­P” di­yen­le­rin(Yüz­de 25) bi­le ge­ri­sin­de.

AK Par­ti ik­ti­da­ra gel­di­ğin­de bu genç­ler 5-6 yaş­la­rın­da idi­ler.

AK Par­ti ik­ti­da­rı ile, AK Par­ti po­li­ti­ka­la­rı ile bü­yü­dü­ler.

Ya­ni “din­dar bir genç­lik ye­tiş­tir­me­” ama­cı­nı gü­den ve söy­lem­le­ri­ni, po­li­ti­ka­la­rı­nı bu te­me­le oturt­muş bir ik­ti­dar dö­ne­mi­nin genç­le­ri bun­lar.

La­kin gel gör ki, bu genç­ler çok baş­ka ka­fa­da!

Ya gü­zel ör­nek olu­na­ma­mış, ya da “din­dar genç­li­k”­te söy­lem­den öte­ye ge­çi­le­me­miş.

Bu­nun baş­ka bir iza­hı var mı?

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort +18 film izle