Son Dakika
17 Temmuz 2019 Çarşamba

27 Mayıs 2015 Çarşamba, 16:04
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Vahdet’li Günler Yakındır

Tüm ya­zar­la­rın or­tak ses­le ko­nuş­ma­sı, sü­rek­li ola­rak gü­cü, güç­lü­yü öv­me­si ga­ze­te­ci­lik te­ori­le­rin­de, ga­ze­te­ci­lik ku­ram­la­rın­da “i­liş­ti­ril­miş ga­ze­te­ci­li­k” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır, do­lay­lı bir pro­pa­gan­da ara­cı ola­rak gö­rü­lür.

Her ga­ze­te­nin fark­lı ya­yın po­li­ti­ka­sı, fark­lı dü­şün­ce­le­ri, ga­ze­te­ci­li­ğe ba­kış açı­sı ol­ma­lı­dır.

Tek tip baş­lık­lar, tek tip spot­lar ve sa­de­ce be­lir­li bir par­ti­nin kon­tro­lün­de olan sü­tun­lar oku­yu­cu­yu tat­min et­mez, ga­ze­te­nin öz­gül ağır­lı­ğı­nı kay­bet­me­si­ne ne­den olur.

Tür­ki­ye­’de­ki ba­sı­nın bü­yük bir ke­si­mi bu kim­li­ğe bü­rün­müş du­rum­da.

Vah­det bu nok­ta­da önem­li bir ha­ber­ci­lik ba­şa­rı­sı gös­ter­di­ği, bi­ri­le­ri­nin te­ke­ri­ne ço­mak so­ktuğu için he­def gös­te­ri­li­yor.

Yıl­la­rın “a­mi­ral ge­mi­si­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ga­ze­te­ler­den da­ha faz­la özel ha­ber ya­pı­yor, va­tan­da­şın ya­nın­da olu­yor, te­rör yan­daş­la­rı­nın kar­şı­sın­da ce­sa­ret­le dim­dik du­ru­yor.

En­gel­li va­tan­daş­la­rı­mız­dan, ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­re, eko­no­mi­de­ki se­yir­den, spo­ra, si­ya­si ge­liş­me­ler­den, ah­la­ki yoz­laş­ma­la­ra, üni­ver­si­te­ler­de ya­şa­nan te­rör olay­la­rın­dan, çö­züm sü­re­cin­de­ki so­run­la­ra ka­dar mil­le­tin has­sa­si­yet­le­ri­ni, de­ğer­le­ri­ni gö­ze­ten bir ya­yın an­la­yı­şıy­la ha­re­ket edi­yor.

Vah­de­t’­in ken­di­si­ne ait de­ğer­le­ri, ba­kış açı­la­rı var.

Fark­lı dün­ya gö­rü­şün­den ge­len in­san­lar­dan olu­şan ya­zı iş­le­ri, ya­zar­la­rı ga­ze­te­ye renk ve fark­lı­lık ka­tı­yor.

Tüm ya­zar­la­rın or­tak ses­le ko­nuş­ma­sı, sü­rek­li ola­rak gü­cü, güç­lü­yü öv­me­si ga­ze­te­ci­lik te­ori­le­rin­de, ga­ze­te­ci­lik ku­ram­la­rın­da “i­liş­ti­ril­miş ga­ze­te­ci­li­k” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır, do­lay­lı bir pro­pa­gan­da ara­cı ola­rak gö­rü­lür.

Vah­det çık­tı­ğı gün­den bu ya­na “i­liş­ti­ril­mi­ş” ol­ma­dı.

Hak­lı­nın ya­nın­da, hak­sı­zın kar­şı­sın­da ol­du. So­nuç ola­rak Vah­de­t’­in et­ki­si ve gü­cü da­ha da art­tı. Kö­tü­lük, kö­tü dü­şü­nen­le­rin ol­du.

***

Bir ül­ke dü­şü­nün ki te­rö­re on bin­ler­ce in­sa­nı­nı şe­hit ver­miş, yüz mil­yar­lar­ca do­lar­lık mad­di kay­na­ğı­nı kay­bet­miş…

Bu­na rağ­men, o ül­ke­nin en önem­li üni­ver­si­te­le­rin­den bi­ri­nin ho­ca­sı Öca­la­n’­ı ders ola­rak oku­tup, der­sin­de PKK’­nın as­lın­da bir te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı an­la­tı­yor, genç di­mağ­la­ra ver­di­ği ders not­la­rın­da te­rö­rü ade­ta meş­ru­laş­tı­rı­yor.

Bu skan­da­lı kos­ko­ca ba­sın­dan bir tek Vah­det ya­zı­yor. Bel­ge­le­riy­le, ka­nıt­la­rıy­la­…

Pe­ki son­ra ne mi olu­yor der­si­niz.

Çö­züm sü­re­cin­den do­la­yı hak­kın­da tek bir so­ruş­tur­ma açıl­ma­yan bu ör­güt sev­da­lı­la­rı ga­ze­te­ye on bin­ler­ce TL’­lik da­va­lar açı­yor.

***

Doğ­ruy­la yan­lı­şı, si­yah­la be­ya­zı iyi ayırt et­mek ge­re­ki­yor.

Çö­züm sü­re­ci Tür­ki­ye­’nin şu an­da en bü­yük kriz­le­rin­den bi­ri­si­dir.

Ço­ğu an­ket fir­ma­sı­nın yap­tı­ğı yok­la­ma­la­ra gö­re se­çim­ler­de iki par­ti­nin oy­la­rın­da ar­tış bek­le­ni­yor.

Bi­ri­si MHP di­ğe­ri ise HDP…

AK Par­ti­’nin ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lın­dan bu ya­na HDP oy­la­rı ne­re­dey­se 2 ka­tı­na çık­mış du­rum­da.

Vah­det Ga­ze­te­si­’nin ön­ce­ki gün­kü man­şe­tin­de bu ar­tış tab­lo ha­lin­de göz­ler önü­ne se­ril­di.

Ör­gü­tün doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu bir par­ti, ta­ri­hin­de bel­ki de en yük­sek oy ora­nı­na ulaş­mış­ durumda.

Du­ru­mun bir di­ğer te­dir­gin edi­ci bo­yu­tu da HDP’­nin sa­de­ce al­dı­ğı oy ora­nıy­la sı­nır­lı kal­ma­yan, is­te­di­ği za­man teh­dit edip, kan dö­ken, mey­dan oku­yan bir ta­vır­da ol­ma­sı.

Pe­ki 10 yıl­da ne de­ğiş­ti de bu den­li bir ar­tış ya­şan­dı, te­rö­rist­le­re, mar­ji­nal­le­re mec­lis yo­lu açıl­dı.

Bu­nu iyi ana­liz et­mek, ge­li­nen nok­ta­yı doğ­ru bir şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek du­ru­mun­da­yız.

Da­ha önceki gün bir ko­ru­cu­muz ar­ka­sın­dan yak­la­şan PKK’­lı­lar ta­ra­fın­dan alçakça şe­hit edil­di.

An­cak olay­la il­gi­li doğ­ru düz­gün bir ha­ber ve­ren ga­ze­te yok, si­ya­si­ler ses­siz.

An­ka­ra­’nın gö­be­ğin­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­nin fo­toğ­raf­la­rı ası­la­rak PKK’­lı­lar ta­ra­fın­dan he­def gös­te­ri­li­yor, tek bir ga­ze­te­de ha­be­ri yok, si­ya­si­ler yi­ne ses­siz.

***

Ozan Ari­f’­in, Ka­ra­ba­ğ’­ın Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan iş­ga­lin­den son­ra yaz­dı­ğı “Ya Ka­ra­bağ Ya Ölü­m” şii­ri çok şey an­la­tı­yor as­lın­da:

Ner­de­sin eh­li-i İs­lam; ey “Mu­ham­med üm­me­ti­”?

Sen­ de mi gör­mü­yor­sun, bu zul­mü, bu vah­şe­ti,

İş­te gün vah­det gü­nü, ger­çek­leş­tir vah­de­ti!

Al­lah-u Ek­ber de­yip tek yum­ruk ol, tek ar­tık,

Ya Ka­ra­bağ ya ölüm, baş­ka yo­lu yok ar­tık.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz

sakarya escort sakarya escort sakarya escort istanbul escort