Son Dakika
23 Ağustos 2019 Cuma

26 Mayıs 2015 Salı, 12:07
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

AK Parti ve HDP’nin Ortak Noktaları

Peş­mer­ge Bar­za­ni­’­yi kon­gre­le­ri­ne da­vet eden iki par­ti var. Bi­ri HDP di­ğe­ri AK Par­ti­…

Ge­nel se­çim­ler yak­laş­tık­ça se­çim son­ra­sı he­sap­lar art­ma­ya baş­la­dı.

Bir­çok an­ket fir­ma­sı­na gö­re HDP’­nin oy ora­nı ba­raj sı­nı­rın­da.

Ba­ra­jı geç­me­le­ri du­ru­mun­da AK Par­ti­’nin tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma şan­sı or­ta­dan kal­kı­yor.

Hal böy­le olun­ca ik­ti­dar çev­re­le­rin­de de bir te­dir­gin­lik ha­li baş­la­dı.

Aca­ba ne ola­cak, iş­ler de­ği­şir­se dü­ze­ni­miz bo­zu­lur mu, ik­ti­dar de­ği­şir­se biz ne ya­pa­rız?

Bu te­dir­gin­lik ha­li il­ginç ve teh­li­ke­li çı­kış­la­ra da se­bep olu­yor.

San­ki halk ayak­lan­ma­sı çı­ka­cak­mış gi­bi sa­ra­yın önü­nde si­la­hım­la bek­le­rim di­yen­ler, ila­hi­le­ri “Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n” is­mi­ni ek­le­ye­rek de­ğiş­ti­ren­ler…

An­cak önem­li bir de­tay at­la­nı­yor.

HDP ba­ra­jı ge­çer­se AK Par­ti ile ra­hat­lık­la koa­lis­yon ku­ra­bi­lir.

Ba­raj al­tı ka­lınırsa da du­rum de­ğiş­me­ye­ce­ği için si­ya­se­ti tıp­kı şim­diki gi­bi yön­len­di­re­bi­lir.

Şu ana ka­dar PKK’­nın si­ya­si uzan­tı­sı ile ga­yet iyi an­la­şan tek par­ti AK Par­ti­…

Bu­nun en ya­kın ka­nı­tı “Dol­ma­bah­çe mu­ta­ba­ka­tı­” adı ve­ri­len top­lan­tı.

HDP’­nin ar­tan oy­la­rı da CHP ya da MHP’­den de­ğil doğ­ru­dan AK Par­ti­’den ge­li­yor.

Hal böy­le olun­ca iki par­ti­nin or­tak nok­ta­la­rı, de­ğer yar­gı­la­rı, hem­fi­kir ol­duk­la­rı ko­nu­lar ön pla­na çı­kı­yor.

Ör­ne­ğin te­rör ör­gü­tü­nün ge­ce­le­ri­ne çı­kıp, sah­ne­le­rin­de “val­la­hi APO­’yu öz­le­di­m” di­ye şar­kı söy­le­yen Ah­met Ka­ya, AK Par­ti­’de bü­yük bir il­gi gö­rü­yor.

Hat­ta ge­çen­ler­de genç­lik kol­la­rı­nın ha­zır­la­dı­ğı bel­ge­se­lin fon mü­zi­ğin­de Ah­met Ka­ya kul­la­nıl­mış­tı.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ne­re­dey­se çık­tı­ğı her te­le­viz­yon prog­ra­mın­da Ah­met Ka­ya­’yı gü­zel di­lek­ler­le anı­yor.

PKK’­lı ol­du­ğu için top­lu­mun bü­yük bir ke­si­min­de ka­bul edil­me­yen, tep­ki du­yu­lan Ka­ya­’yı ku­rum­sal ola­rak anan ve de­ğer ve­ren bir di­ğer par­ti de HDP.

Se­çim mü­zik­le­ri­ne ba­ka­cak olur­sak, iki par­ti de Kürt­çe mü­zik­ler­le ve Kürt­çe ko­nu­şa­rak pro­pa­gan­da ya­pı­yor.

Te­rör ko­nu­sun­da­ki dü­şün­ce­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da te­rö­ris­te bi­le­zik ta­kan, on­la­rı ma­sum­laş­tı­ran, te­rö­rist an­ne­si ile şe­hit an­ne­si­ni ay­nı ke­fe­ye ko­yan­lar yi­ne or­tak nok­ta­da bu­lu­şu­yor.

Peş­mer­ge Bar­za­ni­’­yi kon­gre­le­ri­ne da­vet eden iki par­ti var. Bi­ri HDP di­ğe­ri AK Par­ti­…

Te­rör ko­nu­sun­da 1990’lı yıl­lar­da­ki PKK kat­li­am­la­rı­nı gör­me­yip, dev­le­ti suç­lu kı­lan, hat­ta özel ha­re­kat po­lis­le­ri­ni sar­kık bı­yık­lı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le “fa­şis­t” ilan eden si­ya­si­le­rin bir kıs­mı AK Par­ti­ di­ğer kıs­mı da HDP’­de­…

Der­si­m’­de kat­li­am ya­pıl­dı di­yen iki par­ti var.

Tür­ki­ye­’nin ku­ru­luş aşa­ma­sın­da mil­li dev­let ya­pı­sı­nın zor­la da­ya­tıl­dı­ğı­nı ve bu yüz­den Kürt­le­rin hak­la­rı­nın yen­di­ği­ni id­di­a eden dü­şü­nür­ler yi­ne bu iki par­ti­de bir­le­şi­yor.

“Ne Mut­lu Tür­küm di­ye­ne­” söz­le­rin­den ra­hat­sız olup, bir­çok il­de ta­be­la­la­rı in­di­ren­ler yi­ne ay­nı iki par­ti.

Dev­let eliy­le Kürt­çe te­le­viz­yon ka­na­lı ku­rul­ma­sı­nı en çok PKK is­ti­yor­du.

Öca­la­n’­a tep­ki gös­ter­me­yip, görüşen iki par­ti­den bi­ri AK Par­ti di­ğe­ri de HDP…

Çö­züm sü­re­ci ne­de­niy­le, PKK’­ya te­rör ör­gü­tü de­mek bi­le abes kar­şı­la­nı­yor.

Şim­di tüm bun­la­rı alt al­ta top­la­yın­ca iki par­ti ara­sın­da; te­rör, va­tan­daş­lık ta­nı­mı, mil­li dev­le­ti is­te­me­me gi­bi ko­nular­daki ortak yargılar dikkat çekiyor.

Bu za­ma­na ka­dar ara­la­rın­dan su sız­ma­yan iki par­ti­nin bi­ri mec­lis dı­şın­da kal­sa da, mec­li­se gir­se de de­ği­şen çok bir şey ol­ma­ya­cak­tır.

AK Par­ti-HDP tıp­kı Dol­ma­bah­çe­’de otur­du­ğu gi­bi otu­rur, an­la­şır, el sı­kı­şır­lar.

O yüz­den te­dir­gin­li­ğe ma­hal yok!

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

escort izmir izmir escort porno izle türk porno porno
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz