Son Dakika
18 Temmuz 2019 Perşembe

20 Mayıs 2015 Çarşamba, 12:26
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

HDP Saldırıları Kimin İşine Yaradı?

Ha­ni bi­ri­le­ri­ne gö­re sü­reç bit­miş­ti­…

HDP’­nin Mer­sin ve Ada­na­’da­ki tem­sil­ci­lik­le­rin­de pat­la­yan bom­ba­lar­la il­gi­li il­ginç de­tay­lar gel­me­ye de­vam edi­yor.
İlk bul­gu­lara gö­re bom­ba­lar kar­go ve çi­çek içi­ne yer­leş­ti­ril­miş.

1990’lı yıl­lar­da­ki fai­li meç­hul­le­ri an­dı­ran bir yön­te­m…

Çö­züm sü­re­ci pro­pa­gan­da­cı­la­rı­nın dev­le­ti suç­lu ilan et­ti­ği o ci­na­yet­ler­de­ki, PKK iz­le­ri, ne hik­met­se hiç gün­de­me ge­ti­ril­mez.

Tıp­kı Bah­ri­ye Üçok ci­na­ye­tin­de ol­du­ğu gi­bi.

BAHRİYE ÜÇOK CİNAYETİ

Tür­ki­ye, 1990’lı yıl­lar­da pek çok ün­lü si­ma­sı­nın te­rö­re kur­ban git­me­siy­le sar­sı­lı­yor­du.

Tür­ki­ye­’nin ilk ila­hi­yat­çı ka­dın aka­de­mis­ye­ni Bah­ri­ye Üço­k’­a bir kar­go gön­de­ril­miş­ti.

Üço­k’­un kar­go pa­ke­ti­ni aç­ma­sıy­la bir­lik­te ku­lak­la­rı sa­ğır eden bir pat­la­ma du­yul­du.

Pat­la­ma se­si­ne ko­şan kı­zı, an­ne­si­nin can­sız be­de­niy­le kar­şı­la­şı­yor­du.

Bah­ri­ye Üçok, kar­go pa­ke­ti­nin içi­ne yer­leş­ti­ri­len bom­ba ile öl­dü­rül­müş­tü.

Ey­le­min ar­dın­dan Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­’ni ara­yan bir ki­şi sal­dı­rı­yı adı sa­nı du­yul­ma­mış “İs­la­mi Ha­re­ket” örgütü adı­na üst­le­ni­yor­du.

KAR­GO­CU KIZ

Üçok ci­na­ye­tiy­le il­gi­li ba­sın­da bir­çok ha­ber çık­tı. Ci­na­ye­tin na­sıl ve kim ta­ra­fın­dan iş­len­di­ği­ne da­ir çe­şit­li id­di­alar or­ta­ya atıl­dı.

Sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­tir­di­ği id­di­a edi­len “İs­la­mi Ha­re­ke­t” di­ye bir ör­gü­tün ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lın­ca, çe­şit­li komp­lo te­ori­le­ri­ gün­de­me gel­di.

Ba­zı so­mut ve­ri­le­re de ula­şıl­dı.

Bom­ba, İs­tan­bu­l’­da­ki bir kar­go şu­be­si­ne gön­de­ril­miş­ti. Kar­go­yu tes­lim alan gö­rev­li­, ay­nı za­man­da İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si olan Gü­lay Ca­la­p’­tı.

Gö­zal­tı­na alın­dı. İlk ifa­de­sin­de kar­go­yu tes­lim alan ki­şi­le­ri ne­re­de gör­se ta­nı­ya­ca­ğı­nı ve bu şe­kil­de em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak is­te­di­ği­ni be­lirt­ti.

Ca­lap sö­zün­de dur­ma­dı. İfa­de­yi ver­dik­ten son­ra ser­best bı­ra­kı­lır bı­ra­kıl­maz ka­yıp­la­ra ka­rış­tı.

Ne oku­la ge­li­yor, ne de işe gi­di­yor­du.

Bu kay­bo­luş ba­sı­nın da dik­ka­ti­ni çek­ti.

Sui­kas­tin ki­lit is­mi olan Gü­lay Ca­lap ar­tık “kar­go­cu kı­z” ola­rak anıl­ma­ya baş­la­na­cak­tı.

Kar­go­cu kız, Üçok ci­na­ye­ti­nden yak­la­şık 4 yıl son­ra or­ta­ya çık­tı.

16 Ocak 1994 ta­ri­hin­de, İz­mi­r’­de­ki PKK’­nın yan ku­ru­lu­şu “Tür­ki­ye Dev­rim­ci Halk Par­ti­si­” İz­mir so­rum­lu­su ola­rak gö­zal­tı­na alın­dı.

Ca­la­p’­ın baş­ka­nı ol­du­ğu Ör­güt, İz­mi­r’­de 4 fark­lı ye­re bom­ba­lı sal­dı­rı­lar­da bu­lun­muş­tu.

“Kar­go­cu kı­z” çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­de PKK’­nın yan ku­ru­lu­şu olan bu ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­li­ği­ni yap­mak­tan, 22 yıl 6 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.

Ara­ya gi­ren af­lar ve in­di­rim­ler­le 12 yıl ha­pis yat­tık­tan son­ra tah­li­ye edil­di.

12 yıl­lık ce­za­evi sü­re­cin­den son­ra, PKK’­nın HDP ve BDP’­den ön­ce­ki par­ti­si olan DTP’­de Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev al­dı.

DTP’­nin ka­pan­ma­sın­dan son­ra si­ya­se­te de­vam et­ti, HDP’­de çok ön pla­na çık­ma­sa da ör­güt­len­me için­de ça­lış­ma­ya de­vam edi­yor.

HDP SAL­DI­RILA­RI­NI KİM YAP­TI?

Sal­dı­rı­nın plan­lı, or­ga­ni­ze ve pro­fes­yo­nel bir şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı or­ta­da. Tür­ki­ye­’de bu­nu ya­pa­bi­le­cek bir ör­güt bu­lun­mu­yor.

Ay­nı an­da fark­lı il­ler­de bom­ba pat­lat­mak, hem de kim­se­yi öl­dür­me­ye­cek şe­kil­de!

Sal­dı­rı­nın he­men ar­ka­sın­dan AK Par­ti­’ye yö­ne­lik eleş­ti­rel açık­la­ma­lar gel­di HDP’­nin söz­cü­le­rin­den.

Böy­le­ce ka­mu­oyun­da gi­de­rek ar­tan HDP-AK Par­ti or­tak­lı­ğı al­gı­sı kı­rıl­mak is­te­ni­yor.

An­cak da­ha dün Dol­ma­bah­çe­’de otu­rup, bu­gün, bir­bi­riy­le ça­tı­şan par­ti­ler­miş gi­bi gö­zük­mek inan­dı­rı­cı­lık­tan çok uzak du­ru­yor.

Kan­di­l’­de PKK’­lı­lar­la gö­rü­şüp ge­len HDP he­ye­ti­nin söz­le­ri de asıl tab­lo­yu gör­me­mi­zi sağ­lı­yor.

He­yet, “Çö­züm sü­re­ci de­vam edi­yor, bi­ze ve­ri­len söz­ler tu­tu­lur­sa, si­lah­sız­lan­ma kon­gre­si he­men baş­la­r” açık­la­ma­sı yap­tı.

Kı­sa­ca­sı bi­ze bir adım atı­lır­sa, biz si­ze ko­şa­rak ge­li­riz de­ni­li­yor.

Ha­ni bi­ri­le­ri­ne gö­re sü­reç bit­miş­ti­…

Öte yan­da ise her se­çim dö­ne­min­de ar­tan mil­li­yet­çi te­rim­ler; tek dil, tek va­tan, tek bay­ra­k…

Her seçim öncesinde milliyetçi, sonrasında Kürtçü kesilenler…

Olan­lar cam­ba­za bak oyu­nu­dur, baş­ka bir du­rum ara­ma­mak la­zım.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz

sakarya escort sakarya escort sakarya escort istanbul escort