Meral Akşener Gibi “Düşmanım” Olsun

13 Mayıs 2015 Çarşamba, 10:48

Vahdet Gazetesi Yazarı Saliha Sultan, bugünkü köşesinde MHP’li Meral Akşener’e atılan iftirayla ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı. Sultan’ın yazısında, “Bu­gün Me­ral Ak­şe­ne­r’­e ya­pı­lan, ya­rın her­ke­se ya­pı­la­bi­le­cek bir ter­bi­ye­siz­lik­ten son­ra böy­le ah­lâk yok­su­nu adam­la­rın fü­tur­suz söz­le­ri cid­di­ye alın­ma­ya de­vam edi­le­cek mi?” sorusunu sordu. İşte çok ses getiren o yazı:

Ah­lâk­sız­la­rın, ah­lâk der­si ver­di­ği gün­ler­den ge­çi­yo­ruz. Ni­ce za­lim gi­bi; bir va­kit­ler ken­di­ni dün­ya­nın kra­lı zan­ne­den Ke­nan Ev­ren de öl­dü, kim­se der­si­ni al­ma­dı. “Ö­lüm­süz da­va­” uğ­ru­na fit­ne­ye, fe­sa­da; önü­ne ge­le­ne el ve dil uzat­ma­ya, hak­sız­lı­ğa de­vam. Hiç öl­me­ye­cek gi­bi.

Dün; or­tak çı­kar­la­rı söz ko­nu­suy­ken kol ko­la yü­rü­yen­ler, çı­kar so­na er­di­ğin­de bir­den bi­re öte­ki­nin ku­sur­la­rı­nı ha­tır­lı­yor. “İ­ki ki­şi küs­tük­ten son­ra bir­bir­le­ri­nin ayıp­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­sı mü­na­fık­lık ala­me­ti­di­r” ha­di­si kor­ka­rım ya­kın­da ki­tap­lar­dan çı­ka­rı­la­cak. Öy­le ya; si­ya­set­çi­le­rin de, ta­raf­tar­la­rı­nın da ra­co­nu­na pek uy­mu­yor.

Bir za­man­lar te­le­viz­yon­lar­da­ki Te­le­vo­le prog­ram­la­rı­nı iz­le­me­yi gü­nah sa­yan­lar, şim­di­ler­de in­ter­net­te otu­rup ne idü­ğü be­lir­siz bir ya­pı­nın yay­dı­ğı din­le­me ka­yıt­la­rı­nı, por­nog­ra­fik gö­rün­tü­le­ri me­rak­la iz­li­yor. Ve ta­raf be­lir­li­yor. Ken­di ta­ra­fın­dan bi­ri­nin ku­su­ru if­şa edi­len, he­men ya­pı­lan işin ah­lâk­sız­lı­ğın­dan bah­se­di­yor, öte­ki ta­raf­tan dü­şen bir ka­yıt söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ise kim­se­de ah­lâk fa­lan kal­mı­yor. Ye­ter ki düş­man bil­di­ği­ne do­kun­sun, zülf-ü yâ­re do­ku­nur­muş ki­min umu­run­da?

Te­ces­süs­le im­ti­ha­nı­mı­zın son kur­ba­nı Me­ral Ak­şe­ner. Ak­şe­ner; dü­ne ka­dar bu­gün sır­la­rı­nı if­şa et­tik­le­ri­ne “hiz­me­t”­te ku­sur et­me­yen La­tif Er­do­ğa­n’­ın ye­ni dost­la­rı­na ya­ran­ma si­ya­se­ti­ne kur­ban git­ti. Ah par­don! Ek­ran­lar­da, ma­hal­le kah­ve­sin­de ko­nu­şan her­han­gi bi­ri gi­bi söy­le­di­ği söz­le­ri yan­lış an­la­şıl­mış! Adam­ca­ğız dört yıl bo­yun­ca çok üzül­dü­ğü (!) Me­ral Ak­şe­ne­r’­in ken­di­si­ne ula­şa­ma­yın­ca, iyi ni­ye­tin­den(!) mil­yon­la­rın önün­de ses­len­miş. Öy­le mi? Ön­ce ça­mur at, son­ra ka­ba­sı­nı al, na­sıl­sa izi ka­lır.

Pe­ki; 28 Şu­ba­t’­ta, gör­dü­ğü hak­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da as­lan­lar gi­bi dim­dik du­ran Me­ral Ak­şe­ne­r’­i o gün­ler­de tem­po tu­ta­rak al­kış­la­yan­lar ne yap­tı der­si­niz? O gün­ler­de ne yap­tı­lar­sa ay­nı­sı­nı; düş­man­la­rı­nın ye­ni düş­ma­nı­nı tem­po tu­ta­rak al­kış­la­dı­lar. “Hiz­me­t”­te ku­su­ru ol­ma­yan La­tif Er­do­ğa­n’­ın açık­la­ma­la­rı üze­rin­den “bü­yük teh­li­ke­”ye dik­kat çek­ti­ler. Çı­ka­rı söz ko­nu­suy­ken gör­dü­ğü yan­lış­la­ra, mey­da­na çı­kıp “gı­k” de­me­yen, su­san bir ada­mın; çı­kar um­du­ğu ökü­zü ölün­ce et­ti­ği laf­la­rı he­men­ce­cik “doğ­ru­” bel­le­di­ler. Ah! Par­don! Şan­taj mon­taj ola­bi­lir­miş. Her şe­yi at­la­dık, ama bu­nu at­la­ma­ya­lım.

Kim­se ku­su­ra bak­ma­sın. Lâ­fa ba­kı­lır lâf mı di­ye, söy­le­ye­ne ba­kı­lır adam mı di­ye. Doğ­ru bil­di­ği­ni-işi­mi­ze gel­sin ya da gel­me­sin-söy­le­mek­ten kork­ma­yan bir ka­dı­nın, dan­dik bir ka­set uğ­ru­na kim­se­nin kö­le­si ola­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum. Şa­hit ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti­ği re­zil­lik­le­re olay ye­rin­de gık de­me­miş La­tif Er­do­ğan, şim­di eli­ne bu­la­dı­ğı o ça­mu­ru al­sın; ken­di iki yü­zün­den her han­gi bi­ri­ne çal­sın.

La­tif Er­do­ğan gi­bi bir “dos­tu­m” ola­ca­ğı­na, Me­ral Ak­şe­ner gi­bi on “düş­ma­nı­m” ol­sun.

Bi­zim ki­ta­bı­mız­da gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­miz­le meş­gul ol­mak yok. Gö­zü­müz­le gör­me­dik­le­ri­mi­zi gö­zü­mü­ze sok­ma­ya ça­lı­şan­la­ra pa­ye ve­rip, adam ye­ri­ne koy­mak da yok. Göz­le gö­rü­len hak­sız­lık­lar­dan, in­saf­sız­lık­lar­dan ise he­pi­miz so­rum­lu­yuz.

Ha­li­miz iç­ler acı­sı. Bu­gün Me­ral Ak­şe­ne­r’­e ya­pı­lan, ya­rın her­ke­se ya­pı­la­bi­le­cek bir ter­bi­ye­siz­lik­ten son­ra böy­le ah­lâk yok­su­nu adam­la­rın fü­tur­suz söz­le­ri cid­di­ye alın­ma­ya de­vam edi­le­cek mi? Ya da esas so­ru şu: Eğ­ri ağa­cın göl­ge­sin­de doğ­ru ara­mak han­gi ki­tap­ta ya­zı­yor?

Saliha Sultan / Vahdet

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz