Son Dakika
21 Nisan 2019 Pazar

PKK Teröristmiş Meğer

07 Mayıs 2015 Perşembe, 10:49

Vahdet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, bugünkü köşe yazısında çözüm sürecine ilişkin çarpıcı bir analiz yaptı. Düne kadar en ufak bir eleştirinin “çözüm sürecini sabote etme” olarak görüldüğünü ifade eden Dönmez, bugün aynı yorumları yapanların HDP’yi eleştirmelerine dikkat çekti. İşte Dönmez’in o yazısı:

PKK’­ya te­rör ör­gü­tü, BDP’­ye de onun si­ya­si uzan­tı­sı de­di­ği­miz için linç edi­li­yor­duk bir se­ne ön­ce­si­ne ka­dar.

Ba­kı­yo­rum da şim­di PKK bir an­da te­rör ör­gü­tü HDP de onun uzan­tı­sı olu­ver­di. Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öv­gü­ler dü­zen söz­de bi­zim ma­hal­le­nin ye­ni yet­me­le­ri­nin ya­zı­la­rı, te­le­viz­yon ko­nuş­ma­la­rı ar­şiv­ler­de ay­nen du­ru­yor.

PKK’­ya te­rör ör­gü­tü de­me­nin Çö­züm Sü­re­ci­’ne za­rar ver­mek an­la­mı­na gel­di­ği­ni söy­le­yip du­ru­yor­lar­dı bu ye­ni yet­me­ler.

Şim­di ba­kı­yo­rum da biz­den de be­ter PKK düş­ma­nı ol­muş­lar. Bir­kaç ay son­ra bi­zi PKK’­ya kar­şı ye­te­rin­ce sert ol­ma­mak­la suç­lar­lar­sa hiç şaş­mam. Yer­den bit­me, ani­den or­ta­ya çık­ma tip­le­rin tıy­ne­ti bu­dur.

Açı­lım Sü­re­ci de­ni­len şe­ye net bi­çim­de kar­şı du­ru­şu­mu­zu or­ta­ya koy­muş­tuk. Çö­züm Sü­re­ci­’ne ise bel­li çe­kin­ce­ler ge­tir­miş, ya­pı­cı eleş­ti­ri­ler yap­mış ama özü­ne des­tek ver­miş­tik.

Yan­lış gi­den şey­le­ri söy­le­me­yi sü­re­ce kar­şı ol­mak şek­lin­de sun­du­lar.

Mi­sal; PKK’­lı te­rö­rist­le­rin sı­nır dı­şı­na çe­kil­dik­le­ri­ne iliş­kin ha­ber­ler gır­la gi­di­yor­du bir ara. Şöy­le çe­ki­li­yor­lar, böy­le çe­ki­li­yor­lar… Ya­nın­da da PKK’­lı­la­rın dağ­da yü­rür­ken çe­kil­miş uy­du­ruk fo­toğ­raf­la­rı.

Biz o za­man “Bun­la­rın çe­kil­dik­le­ri yok. Hep­si al­gı ope­ras­yo­nu. Bi­la­kis şe­hir­le­re es­ki­sin­den be­ter bi­çim­de yer­le­şi­yor­la­r” de­di­ği­miz­de, ya­ni yan­lış gi­den şey­le­ri söy­le­di­ği­miz­de ne ol­du bi­li­yor mu­su­nuz?

Kan­dan bes­len­mek­le it­ham edil­dik.

Al­lah her­şe­yi açık se­çik or­ta­ya çı­kar­tır. So­nuç­ta PKK’­lı­la­rın sı­nır dı­şı­na çe­kil­me­dik­le­ri­ni bi­za­ti­hi dev­let yet­ki­li­le­ri kı­sa sü­re ön­ce açık­la­dı­lar.

Şim­di Gü­ney­do­ğu­’da se­çim son­ra­sı ne ola­ca­ğı ko­nu­sun­da her­kes ka­ra ka­ra dü­şü­nü­yor. HDP ba­ra­jı ge­çer­se ay­rı dert, ge­çe­mez­se ay­rı dert.

HDP’­yi de PKK’­yı da üç yıl bo­yun­ca ta­ma­men te­rör bağ­la­mı­nın dı­şın­da le­gal ya­pı­lan­ma gi­bi su­nar­sa­nız, so­nun­da va­tan­daş da le­gal gö­rür ve ba­ra­jı ge­çi­re­cek ka­dar oy top­la­ma po­tan­si­ye­li­ne ula­şır.

Şim­di pi­rin­cin ta­şı na­sıl ayık­la­na­cak me­rak edi­yo­ruz doğ­ru­su.

Sa­de­ce Tür­ki­ye­’y­le il­gi­li bir du­rum da de­ğil. PKK’y­la açık­ça iliş­ki­li bir par­ti­nin yüz­de 10’un üs­tün­de oy al­ma­sı de­mek o ör­gü­tün dün­ya­da meş­ru­iyet ka­zan­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor.

Ör­gü­te yö­ne­lik ope­ras­yon­lar­da denk­le­me gi­ren ye­ni bir du­rum da bu. Ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da baş et­me­miz ge­re­ken çe­tin bir ce­viz ay­nı za­man­da.

Açı­lım Sü­re­ci­’n­de de ben­zer şey ol­muş­tu. Her­kes ta­bi­atı­nın ge­re­ği­ni ya­par. Pem­be tab­lo­lar es­ti­ril­miş ar­dın­dan ye­ni­den ve es­ki­sin­den be­ter ça­tış­ma­lar ya­şan­mış­tı. Çö­züm Sü­re­ci­’nin so­nun­da da ta­bi­atın ge­re­ği olu­yor. Te­rör ör­gü­tü te­rör ya­par.

Sı­kın­tı bu kez ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da ve Tür­ki­ye­’de­ki ba­zı ke­sim­le­rin gö­zün­de de PKK’­nın le­gal ola­rak al­gı­lan­ma­sı. Bu­nu dü­zelt­mek de tab­lo­yu bu ha­le ge­ti­ren­le­rin so­ru­nu. Biz doğ­ru­yu her za­man ve ze­min­de söy­le­dik, söy­le­me­ye de­vam ede­ce­ğiz.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
istanbul escort atasehir escort mecidiyekoy escort halkali escort bahcesehir escort