Son Dakika
28 Ocak 2020 Salı

Vahdet ve Rekor

20 Nisan 2015 Pazartesi, 13:09

Vahdet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, bugünkü köşe yazısında Vahdet gazetesinin yapmış olduğu haberlere ve son dönemde medyadaki tek sesliliğe değindi. Dönmez, yazısında  Vahdet’in 5 ay gibi kısa sürede nasıl etkili bir gazete olduğuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. İşte Yener Dönmez’in “Vahdet ve Rekor” başlıklı yazısı:

Ge­çen haf­ta­nın en önem­li gün­de­mi Pa­pa Fran­ces­co­’nun Er­me­ni­le­ri des­tek­le­yen, Tür­ki­ye­’yi he­def alan açık­la­ma­la­rı ile Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nun söz­de “soy­kı­rı­m” le­hi­ne al­mış ol­du­ğu ka­rar­dı. As­lın­da bu­ra­da şa­şı­la­cak bir du­rum yok­tu. El­bet­te şı­ra­cı­nın şa­hi­di bo­za­cı ola­cak­tı. Bu ka­rar ve açık­la­ma­lar “küf­rün tek mil­le­t” ol­du­ğu­nu gös­te­ren ne ilk ör­nek­ti ne de so­nun­cuy­du­… Fa­kat bu ve­si­ley­le iyot gi­bi or­ta­ya çı­kan içer­de­ki ve dı­şar­da­ki Tür­ki­ye düş­man­la­rı­nı, med­ya içe­ri­si­ne yu­va­lan­mış di­as­po­ra PR’­cı­la­rı­nı bir kez da­ha gör­müş ol­duk. Vah­de­t’­in bu me­se­le­ler kar­şı­sın­da du­ru­şu son de­re­ce net. Çün­kü biz il­ke­le­ri­miz­le ha­re­ket edi­yo­ruz ve et­me­ye de­vam ede­ce­ğiz.

Pa­pa­’ya ge­lin­ce kük­re­yen ama Et­yen Mah­çup­ya­n’­a ge­lin­ce dil­siz şey­tan olup; üç may­mu­nu oy­na­yan, me­se­le­yi ge­çiş­tir­me­ye ça­lı­şan bir kı­sım med­ya­ya uma­rım ön­ce­ki gün 9 sü­tu­na sür­man­şet­ten kul­lan­dı­ğı­mız ha­be­ri­miz ders ol­muş­tur. Ne il­ginç te­va­fuk­tur ki; bi­zim “Ne di­yor bu da­nış­ma­n” sür­man­şe­ti­nin ya­yın­lan­dı­ğı gün öğ­le­den son­ra Mah­çup­yan gö­re­vin­den ay­rıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. İl­ke­le­ri de­ğil çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­yi yeğ­le­yen med­ya­mı­zın o gün de­rin bir ah çek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. La­kin ka­çan ba­lık bü­yük olu­yor iş­te­…

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rımız sa­de­ce Mah­çup­yan mı?

Eğer ge­çen haf­ta Vah­de­t’­in sür­man­şet­ten du­yur­du­ğu “PKK Bel­ge­se­li­” ha­be­ri ol­ma­say­dı Ova­cık Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ölüm öm­rü­nü ve­ren te­rö­ris­tin kah­ra­man gi­bi su­nul­du­ğu o bel­ge­sel gös­te­ri­me gir­miş ola­cak­tı.

Ney­se ki, skan­da­lı de­şif­re et­me­mi­zin ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen Ba­kan­lık, şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri­ni sız­la­ta­cak ör­güt pro­pa­gan­da­sı­na “du­r” de­di.

Bu ve­si­ley­le An­ka­ra bü­ro­mu­zu, ha­ber mer­ke­zi­mi­zi ve tüm Vah­det eki­bi­ni bir kez da­ha kut­lu­yo­rum.

İna­nı­yo­rum ki bü­yük bir şu­ur­la, bir bi­linç­le, müj­de­le­yen nef­ret et­tir­me­yen Vah­det di­liy­le, il­ke­ler­le ha­re­ket eden bu genç kad­ro; ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­miz hay­rı­na da­ha ni­ce ba­şa­rı­la­ra im­za ata­cak­tır.

Bu­gün yi­ne sür­man­şe­ti­miz­den oku­yor­su­nuz.

İs­tan­bul Va­li­li­ği ve İl Mil­li Eği­ti­m’­in olu­ru, Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si­’nin des­te­ği ile 25 Ni­san ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği du­yu­ru­lan “7. İs­tan­bul Li­se-­le­ra­ra­sı Dans Ya­rış­ma­sı­” ha­ber­le­ri­miz üze­ri­ne ‘ip­ta­l’ edil­di.

He­nüz 14-15 ya­şın­da­ki kör­pe­cik yav­ru­la­rı­mı­zın ah­lâ­kı, pav­yon ve ga­zi­no dan­söz­le­rin­den top­la­nan söz­de jü­ri üye­le­ri­nin reh­ber­li­ğin­de kir­le­ti­le­cek­ti.

Bu ne an­la­ma ge­li­yor bi­li­yor mu­su­nuz kıy­met­li oku­yu­cu­la­rımız?

Fark et­tiy­se­niz de­ğer­le­ri­mi­zi tah­rip eden bu ya­rış­ma tam 6 yıl ic­ra edil­mi­ş… Ye­din­ci­si ise Vah­de­t’­in ha­be­ri­ne ta­kıl­dı.

Ne ka­dar şük­ret­sek az­dır.

Vah­det çok önem­li so­nuç­lar alı­yor. Özel ha­ber­le­ri­miz ses ge­ti­ri­yor. Ha­ber­le­ri­miz üze­ri­ne içe­ri­ği uy­gun ol­ma­yan sa­kın­ca­lı il­köğ­re­tim ki­tap­la­rı top­la­tı­lı­yor, kim­se­siz bi­ça­re ga­ri­ban­la­rın im­da­dı­na oku­yu­cu­la­rı­mız ve dev­let gö­rev­li­le­ri ko­şu­yor. Ka­mu­da­ki ge­le­nek-gö­re­nek ve ya­sa­la­rı­mı­za ay­kı­rı, gay­ri ah­la­ki bir dav­ra­nı­şın he­sa­bı so­ru­la­bi­li­yor.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­’n­de sap­kın eş­cin­sel grup­la­rın prog­ram­lar dü­zen­le­di­ği, öğ­ren­ci­le­re pre­zer­va­tif da­ğı­tıl­dı­ğı ve üc­ret­siz iç­ki­li prog­ram da­ve­ti afiş­le­ri­nin AB des­tek­li söz­de bir STK ta­ra­fın­dan fa­kül­te­nin her ta­ra­fı­na asıl­dı­ğı yö­nün­de­ki ha­be­ri­miz rek­tör­lü­ğü ha­re­ke­te ge­çir­di. Vah­de­t’­e açık­la­ma ya­pan Rek­tör­lük, “O­la­yı du­yar duy­maz afiş­le­ri anın­da kal­dırt­tık. Ay­rı­ca in­ce­le­me baş­lat­tık.” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Ay­nı şe­kil­de İs­tan­bu­l’­un gö­be­ğin­de­ki bir fa­kül­te­miz­de te­rör ör­gü­tü DHKP-C oda­sı Vah­de­t’­in ha­be­ri üze­ri­ne apar to­par ka­pa­tıl­dı.

Abart­mı­yo­rum ör­nek­le­ri bu­ra­dan tek tek sı­ra­la­ma­ya kalk­sak; ne bu sü­tun ye­ter­li ka­lır, ne de ga­ze­te­mi­zin say­fa­la­rı­…

Ve id­di­a edi­yo­ruz: He­nüz beş ay­lık bir ga­ze­te için art ar­da alı­nan bu so­nuç­lar bir re­kor­dur.

Ama as­la re­ha­ve­te ka­pıl­ma­ya­ca­ğız. Hay­ra mo­tor, şer­re fren ol­mak için; azim, sa­mi­mi­yet ve ih­las­la ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ta­bi­i Al­lah (cc) izin ve im­kan ve­rir­se­…

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mız;

Vah­de­t’­in Âsı­mın nes­li­ne ya­kı­şa­cak bü­yük sür­pri­zi­ne bir­kaç gün kal­dı. Bü­tün dost ve ak­ra­ba­la­rı­nı­za 100. yıl ar­ma­ğa­nı ol­ma­sı te­men­ni­siy­le üç ay­la­rı­nı­zı teb­rik ede­ri­z…

vahdet gazetesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort +18 film izle