Alkışlar Meral Akşener’e…

11 Nisan 2015 Cumartesi, 12:39

TBMM Baş­kan­ve­ki­li ve MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Me­ral Ak­şe­ne­r’­den ülkücülere destek. Ak­şe­ner sı­na­va gi­ren ül­kü­cü öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­rı bi­te­ne ka­dar yan­la­rın­dan ay­rıl­ma­dı.PKK tehdidine pabuç bırakmadı

Ege Üni­ver­si­te­si­’n­de ül­kü­cü öğ­ren­ci Fı­rat Ça­kı­roğ­lu’nun şe­hit edil­me­si­nin ar­dın­dan, Vah­de­t’­in 28 Şu­bat ta­rih­li sa­yı­sın­da gün­de­me ge­tir­di­ği, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si­’n­de PKK’­lı­lar­ca he­def gös­te­ri­len ül­kü­cü öğ­ren­ci­le­re TBMM Baş­kan­ve­ki­li ve MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Me­ral Ak­şe­ne­r’­den des­tek gel­di. Ak­şe­ner sı­na­va gi­ren ül­kü­cü öğ­ren­ci­le­rin sı­nav­la­rı bi­te­ne ka­dar yan­la­rın­dan ay­rıl­ma­dı.

AY­RI SA­LON­DA SI­NAV

Fa­kül­te­de, du­var­la­ra ül­kü­cü öğ­ren­ci­le­rin fo­toğ­raf­la­rı asıl­mış ve al­tı­na teh­dit içe­rik­li ya­zı­lar ya­zıl­mış­tı. O gün­den iti­ba­ren ger­gin olan Fa­kül­te­de sı­nav dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te okul yö­ne­ti­mi Ül­kü­cü öğ­ren­ci­le­rin ay­rı bir sa­lon­da sı­na­va gir­me­le­ri­ne ka­rar ver­miş­ti.

meral akşener marmara üniversitesi2

KO­Rİ­DOR­DA BEK­LE­Dİ

Öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te oku­la ge­len Ak­şe­ner, sı­nav bi­ti­mi­ne ka­dar sı­na­vın ol­du­ğu ko­ri­dor­dan ay­rıl­ma­dı. Sı­nav son­ra­sı Fa­kül­te yö­ne­ti­ci­le­riy­le bir gö­rüş­me ya­pan Ak­şe­ner da­ha son­ra okul kan­ti­ni­ne ine­rek ül­kü­cü öğ­ren­ci­le­rin so­run­la­rı­nı din­le­di.

kaynak: A.BA­HA­DIR ÇA­LIK / İS­TAN­BUL

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz