Son Dakika
22 Ocak 2020 Çarşamba

09 Nisan 2015 Perşembe, 10:13
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Ülkenin Fabrika Ayarlarıyla Oynamayın

Bu ül­ke­nin sev­dik­le­riy­le, has­sa­si­yet­le­riy­le bu ka­dar oy­na­mak iyi ni­yet­li bir ça­ba de­ğil­dir.

Ta­rih ya­zı­cı­lı­ğı önem­li­dir.

Geç­mi­şi­ni bil­mek, kül­tü­rü­nü, ata­la­rı­nı ta­nı­mak mü­him­dir, ge­le­ce­ği kur­gu­lar.

Dev­let yö­ne­tim­le­ri de ta­rih bi­li­min­den çok ya­kın­dan et­ki­le­nir, do­la­yı­sıy­la gün­lük ya­şam da­…

Geç­miş­te alı­nan ka­rar­lar üze­ri­ne in­şa edi­len dev­let sis­te­mi­nin sağ­lık­lı iş­le­me­si de yi­ne ta­rih­te sak­lı­dır.

Be­lir­li te­mel­ler üze­ri­ne otur­tul­muş, re­fe­rans nok­ta­la­rı be­lir­len­miş, ku­ru­cu un­sur­la­rı, kim­lik ya­pı­sı, de­ğer­ler sis­te­mi otur­muş bir ya­pı, dev­let ge­le­ne­ği­nin gü­cü­ne işa­ret eder.

Fran­sız İh­ti­la­li son­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan ulus dev­let­le­ri de kü­re­sel an­lam­da ye­ni bir sü­re­cin baş­la­ma­sı­na ne­den ol­du.

Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’n­da­ki da­ğıl­ma sü­re­cin­de mil­li­yet­çi­lik akı­mı, baş­ta Av­ru­pa ol­mak üze­re tüm dün­ya­ya ya­yı­lan bir sü­reç­ti.

Bu sü­reç­te ku­ru­lan mil­li dev­let­ler var­lık­la­rı­nı et­kin bir şe­kil­de sür­dü­rü­yor.

Ser­best pi­ya­sa eko­no­mi­si ve son­ra­sın­da do­ğan ide­olo­jik akım­lar bir­çok ül­ke­yi ya­kın­dan et­ki­le­di.

Kü­re­sel eko­no­mi kav­ra­mı­nın or­ta­ya çık­ma­sıy­la, eko­no­mik gü­cüy­le di­ğer dev­let­ler üze­rin­de ta­hak­küm kur­ma­ya baş­la­yan “jan­dar­ma dev­le­t”­ler tü­re­di.

Mi­li­ta­rist po­li­ti­ka­lar yay­gın­laş­tı, mil­yon­lar­ca in­san ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, si­lah sa­na­yi ve tek­no­lo­ji­le­ri bü­yü­me­ye baş­la­dı.

An­cak ba­ki ka­lan ba­zı un­sur­lar, ba­zı ger­çek­ler ol­du. Tıp­kı Fran­sız, İn­gi­liz, İs­pan­yol, İtal­yan dev­let ge­le­nek­le­ri gi­bi­… Bir­çok ge­liş­me, de­ği­şim, çar­pış­ma sü­re­ci ya­şan­sa da bu dev­let­le­rin gü­nü­müz an­la­mın­da “fab­ri­ka ayar­la­rı­”y­la oy­nan­ma­dı. Bu dev­let­ler kül­tür­le­ri­ne, ide­olo­ji­le­ri­ne, ta­rih­le­ri­ne, li­der­le­ri­ne sa­hip çık­tı ve ayak­ta kal­dı.

türkiye cumhuriyeti

Söz ko­nu­su bu du­rum Tür­ki­ye­’de ise tam ter­si bir şe­kil­de iş­li­yor. Bu du­ru­mun ki­me ne fay­da­sı var bi­lin­mez ama ül­ke­mi­ze mil­le­ti­mi­ze bü­yük bir za­ra­rı ol­du­ğu aşi­kar !…

Ku­ru­cu un­sur­lar sü­rek­li tar­tış­ma ko­nu­su. Dev­le­tin ku­ru­cu­su­na iki haf­ta­da bir sal­dı­ran­lar çı­kı­yor, olur ol­maz bel­ge­ler­le, ta­ri­hi çar­pıt­ma­lar­la. Bu tar­tış­ma­la­rı or­ta­ya atan­la­rın bir­ço­ğu da ta­rih eği­ti­mi da­hi al­ma­mı­ş… Ku­ru­cu un­sur­lar­dan çı­kıp “mil­li has­sa­si­yet­le­r” he­def alın­ma­ya baş­la­nı­yor. “Türk Bay­ra­ğı­” de­ğiş­ti­ril­sin di­ye tek­lif ve­rip, İs­tik­lal Mar­şı’n­da aya­ğa kalk­ma­yan­lar el üs­tün­de tu­tu­lu­yor. Hat­ta “ol­ma­say­dın da olur­du­k” di­ye rek­lam ve­ren­ler mil­let­ve­ki­li ya­pı­lı­yor.

Bu ül­ke­nin sev­dik­le­riy­le, has­sa­si­yet­le­riy­le bu ka­dar oy­na­mak iyi ni­yet­li bir ça­ba de­ğil­dir.

Mu­ha­fa­za­kâ­rı da, mil­li­yet­çi­si de, sol­cu­su da, sağ­cı­sı da or­tak bir pay­da­da bu­luş­ma­lı. Ken­di­le­ri için ol­ma­sa bi­le, mil­li kim­li­ğe sa­hip çı­ka­cak ge­le­cek ne­sil­ler için bu­nu ken­di­le­ri­ne va­zi­fe ka­bul et­me­li­le­r… Bu ül­ke ge­liş­mek zo­run­da ve bu ül­ke an­cak bu şe­kil­de ge­li­şe­bi­lir.

Ku­tup­la­şan, ener­ji­si­ni sü­rek­li ola­rak içe­ri­de tü­ke­ten, an­lam­sız, so­nuç ge­tir­me­ye­cek tar­tış­ma­la­ra gir­mek; in­san­la­rın zih­ni­ni bu­lan­dır­mak­tan baş­ka bir ya­rar sağ­lar mı? İn­san­la­rı “mil­le­t” ol­ma bi­lin­cin­den uzak­laş­tı­ra­cak hiç­bir tar­tış­ma bu ül­ke­ye ya­rar ge­tir­mez.

Ak­si­ne her za­man za­rar ge­tir­miş­tir.

İl­ber Or­tay­lı­’nın dün ba­sı­na yan­sı­yan söz­le­ri bel­ki bir­çok şe­yi özet­li­yor “Bi­zim mil­let ta­rih bil­mez, Bun­la­rın hep­si ma­hal­le de­di­ko­du­su. Her şe­ye bu­laş­ma­yın. Bu­nu ga­ze­te­ler çok ya­pı­yor. Ken­di­ne gö­re ye­ni Tür­ki­ye ku­ru­yor­lar.”

Du­rum ay­nen bu şe­kil­de.

Binbir güç­lük al­tın­da ku­rul­muş bir dev­le­ti ipe sa­pa gel­me­yen, in­san­la­rı ku­tup­laş­tır­mak baş­ka bir işe ya­ra­ma­yan söz­ler­le, ha­ber­ler­le yıp­rat­mak kim­se­nin hay­rı­na de­ğil­dir. Bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nen böy­le bir ça­ba içi­ne gir­mez.

Ata­türk ma­dem bu ka­dar “kö­tü­”y­dü, bu ka­dar “yan­lı­ş”­tı da pe­ki son­ra­sın­da ge­len­ler, ne yap­tı­lar da bu mil­le­ti re­fa­ha hu­zu­ra ka­vuş­tur­du­lar. İş­te tam bu nok­ta­da fark­lı du­rum­lar or­ta­ya çı­kı­yor.

Kıb­rı­s’­ta­ki Türk­ler öl­me­sin di­ye ada­ya çı­kar­ma ya­pan Tür­ki­ye, bu­gün Kıb­rı­s’­ta se­vil­mi­yor­sa, ken­di­mi­zi an­la­ta­mı­yor, mil­let ola­mı­yo­ruz de­mek­tir.

Mil­li kim­li­ğin, or­tak ai­di­yet duy­gu­la­rı­nın ge­liş­me­di­ği top­lum­lar her za­man için iç ça­tış­ma­la­ra, şid­det olay­la­rı­na, hu­kuk­suz­luk­la­ra ge­be­dir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.