Son Dakika
21 Eylül 2019 Cumartesi

Üniversitelerdeki Terör Kaygı Veriyor

07 Nisan 2015 Salı, 11:35
Genel Yayın Yönetmenimiz ve Vahdet Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, Milli Mefkure Birliği’nin düzenlediği Yesevi Sohbetleri’nin konuğu oldu. Konuşmasında üniversitelerdeki teröre dikkat çeken Çolak, “Üniversitelerimiz terör örgütleri tarafından adeta kurtarılmış bölgeler olar

AÇI­LIŞ ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Mil­li Mef­ku­re Bir­li­ği Dö­nem Baş­ka­nı Dr. Ha­lit Gö­kalp Kü­çük, Üni­ver­si­te­le­rin­de­ki te­rör teh­di­di­nin can sı­kı­cı se­vi­ye­ye ulaş­tı­ğı­nı be­lir­tir­ken, “Ü­ni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör ya­pı­lan­ma­la­rı üze­ri­ne yak­la­şık 8 yıl­lık ça­lış­ma­sı ne­ti­ce­si bu ki­ta­bı or­ta­ya ko­yan Ba­tu­han Ço­lak Be­y’­i, biz­le­ri ay­dın­lat­ma­sı için ara­mı­za da­vet et­me ge­re­ği duy­du­k” de­di.

2005 DÖ­NÜM NOK­TA­SI

Dr. Kü­çü­k’­ün su­nu­mu ile baş­la­yan prog­ram­da ko­nu­şan Ba­tu­han Ço­lak, te­rör ör­gü­tü­nün üni­ver­si­te­ler­de­ki fa­ali­yet­le­rin 1970’le­re ka­dar uzan­dı­ğı­nı, ör­gü­tün üni­ver­si­te­ler­de ku­rul­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Te­rör ör­gü­tü­nün 2005’ten son­ra KCK ya­pı­lan­ma­sı­na pa­ra­lel ola­rak bü­tün üni­ver­si­te­ler­de sis­tem­li bir atı­lım ger­çek­leş­tir­di­ği­ne de­ği­nen Ço­lak, ‘Çö­züm Sü­re­ci­’ ile bir­lik­te şe­hir­ler­de ve üni­ver­si­te­ler­de da­ha ra­hat ha­re­ket et­me im­ka­nı bu­lan ör­gü­tün ge­li­nen nok­ta­da ise üni­ver­si­te­le­ri ade­ta kur­ta­rıl­mış böl­ge­ler ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni ifade etti.

milli mefkure birliği

KAY­GI­LA­RI­MIZ VAR

Ko­nuş­ma­sın­da üni­ver­si­te genç­li­ği­nin bir ül­ke için ne de­re­ce önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Ço­lak; “Bu­gün üni­ver­si­te­le­re bak­tı­ğı­mız­da ge­le­cek adı­na-yer yer umut­lan­sak da-cid­di şüp­he­ler ta­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­da si­ya­si par­ti­le­rin, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın, üni­ver­si­te yö­ne­tim­le­ri­nin, ge­nel ka­mu­oyu­nun ko­nu hak­kın­da has­sa­si­ye­ti ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu yak­la­şım şüp­he­le­ri­mi­zi ve kay­gı­la­rı­mı­zı da­ha da ar­tı­rı­yo­r” de­di.

HER­KE­Sİ KU­CAK­LA­YI­CI OL­MA­LI­YIZ

Ba­tu­han Ço­la­k’­ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan so­ru-ce­vap kıs­mı­na ge­çil­di. Okul­la­rın­da te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı­nın çok ra­hat ha­re­ket et­tik­le­ri­ni ve kar­şı­la­rı­na çık­tık­la­rın­da ken­di­le­ri­nin yal­nız kal­dık­la­rı­nı ifa­de eden; te­rö­re ses çı­kar­ta­bi­le­cek aka­de­mis­yen­le­rin ye­ter­siz­li­ği­ne dik­kat çe­ken bir öğ­ren­ci­ye ce­vap ve­ren Ço­lak, “Ma­ale­sef te­rö­re sa­hip çı­kan bir zih­ni­yet mev­cut. Aka­de­mis­yen­ler ‘ül­ke el­den gi­di­yor!’ bi­lin­cin­de ol­ma­lı.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

batuhan çolak imza

2015; MODERN HAÇLI SEFERİ YILI!

milli mefkure birliği (2)

ET­KİN­Lİ­ĞİN ar­dın­dan, Mil­li Mef­ku­re Bir­li­ği­’n­den söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı­na iliş­kin bir açık­la­ma ya­pıl­dı. 2015 yı­lı­nın Er­me­ni di­as­po­ra­sı, Er­me­ni dev­le­ti ve Türk­le­re düş­man çev­re­ler ta­ra­fın­dan ade­ta Mo­dern Haç­lı Se­fe­ri Yı­lı ola­rak be­lir­len­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, “Öy­le ki ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze kar­şı top­ye­kûn bir si­ya­si sal­dı­rı baş­la­mış­tır. Ta­ri­he ada­le­tiy­le, mer­ha­me­tiy­le, mert­li­ğiy­le yön ve­ren Türk mil­le­ti­ne if­ti­ra atan Er­me­ni­le­rin te­la­şı­nı bi­li­yo­ruz. ‘Mil­le­t’ bi­lin­ci ka­zan­mak için bü­tün da­ya­nak ve sı­ğı­nak­la­rı ‘ya­la­n’ olan Er­me­ni­ler, emel­le­ri­ne Türk genç­li­ği var ol­duk­ça ula­şa­ma­ya­cak­lar­dır. Biz­ler Türk Dün­ya­sı Bir­lik Plat­for­mu üye­le­ri ola­rak bu mil­le­tin asil geç­mişi­ne dil uza­ta­rak le­ke bu­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­lan bu soy­ta­rı­lı­ğın ve üre­ti­len ya­lan fur­ya­sı­nın bir an ön­ce son­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ikaz edi­yo­ruz!”.

batuhan çolak2

SERCAN BARLIK/İSTANBUL

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

escort izmir izmir escort porno izle türk porno porno escort izmir porno izle travesti porno izmir escort türkçe porno üvey anne pornosu
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
escort sakarya adapazarı escort sakarya escort bayan sakarya escort