Son Dakika
16 Kasım 2018 Cuma

Boğaziçi Üniversitesi’nde PKK Rezaleti

27 Mart 2015 Cuma, 11:29

Boğaziçi Üniversitesi’nde nevruz bahanesiyle eylem düzenleyip terör propagandası yapan PKK yandaşları, bir öğrenciyi dövdü. Okuldaki ‘terör yapılanması’na isyan eden binlerce öğrenci imza kampanyası düzenledi.

Ege Üniversitesi’nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katledilmesi ile gündeme gelen üniversitelerdeki terör yapılanması tehlikeli boyuta ulaşıyor. Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi de terör yandaşlarının eylemlerine sahne oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk kez gerçekleştirilen eylemde bir öğrenci darp edildi. Saldırganların kampüse elini kolunu sallayarak dışarıdan girdiğini öne süren binlerce öğrenci imza kampanyası başlatarak rektörlüğün ‘hesap’ vermesini istedi.

REKTÖRLÜĞÜN ONAYI VAR MI? 

Tepkilerini kampanya ile ortaya koyan öğrenciler, eyleme katılan bölücülerin çoğunun öğrenci bile olmadığını, bunların Rektörlüğün de onayı ile dışarıdan getirilen kişiler olduğunu ileri sürdüler. Saldırgan eylemci grubun “Tüm izinleri aldık” şeklindeki beyanları da öğrencilerin bu iddialarını destekliyor.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın muhatap alındığı ve sadece saatler içerisinde binlerce imza toplanan, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Nevruz Kutlaması Adı Altında Gerçekleştirilen Eylemlere İlişkin Açıklama Talep Ediyoruz” başlıklı kampanyanın duyuru metninde şu görüşlere yer verildi:

AÇIKLAMA TALEP EDİYORUZ

“Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak 23 Mart 2015 tarihinde üniversitemizde gerçekleşen olaylar sebebiyle resmi bir açıklama yapmanızı talep ediyoruz. Üniversite yönetimimizin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleşen Nevruz etkinlikleri kapsamında endişeyle karşıladığımız bir dizi hadise meydana gelmiştir. İnsan ölümlerinin müsebbibi silahlı bir terör örgütünün propagandasının okul sınırları içerisinde yapılmasını ve bu propagandaya ifade özgürlüğü kapsamında eleştiriler getiren öğrencilerin darp edilmesini şiddetle kınıyoruz.”

EYLEMCİLER DIŞARIDAN…

“Üniversitemiz dışından çok sayıda kişinin katıldığı, kimlik kontrolünün yapılmadığı ve Güney Meydan’da şiddet içerikli sloganlarla gösteriler yapıldığı bir durumda öğrencilerin güvenliğinin tehlike altına girmesi kaçınılmazdır. Üniversite yönetimimizi, benzeri vakaların bir daha yaşanmaması adına üniversitemizde huzur ortamını tesis etmeye ve öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemler almaya davet ediyoruz.”

YÖNETİM NASIL BİR İLİŞKİDE 

Kampanya metninde ayrıca Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’ndan, “Güney Meydan’da bir terör örgütü propagandasının yapıldığı ve şiddet içerikli marşların söylendiği bir etkinliği üniversitemiz yönetimi meşru mu görmektedir? Bu etkinlik boyunca atılan sloganları üniversitemiz ifade özgürlüğü kapsamında mı değerlendirmektedir? Üniversitemize giriş ve çıkışların etkinliği düzenleyen gruptan iki kişinin kontrolünde gerçekleştiği doğru mudur? Eğer doğruysa üniversite yönetimi bu eylemleri düzenleyenlerle nasıl bir ilişki içerisindedir?” sorularına yanıt talep edildi.

REKTÖRLÜK: KAVGA ÇIKARMA SEN DE  

BOĞA­Zİ­Çİ DÖ­DEF ve HDK’­nın Üni­ver­si­te içe­ri­sin­de gün­ler ön­ce­sin­den ha­zır­lık­la­rı­nı yap­tı­ğı ve geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si sah­ne­le­di­ği Gü­ney Kam­pü­s’­te­ki ey­lem es­na­sın­da De­niz Köy­lü­oğ­lu isim­li öğ­ren­ci, “Ön­der de­di­ği­niz şe­ref­siz DE­P’­e oy ver­me­ye­nin ta­vu­ğu­nu bi­le öl­dü­rün der­ken ne­re­dey­di­niz? Su­çu ve suç­lu­yu öv­me su­çu iş­li­yor­su­nuz. Ön­der de­di­ği­niz ka­til!” ifa­de­si se­be­biy­le ka­fa­sın­dan ve boy­nun­dan darp edil­di. Bu sal­dır­gan­lı­ğa rağ­men söz­de ‘kut­la­ma­la­ra­’ tüm hı­zıy­la de­vam edil­di. Öy­le ki, ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­rin­de me­şa­le­li ‘eğ­len­ce­le­r’ bi­le dü­zen­len­di.

BÖ­LÜ­CÜ­LER DÖV­DÜ

Bö­lü­cü­ler ta­ra­fın­dan darp edi­len De­niz Köy­lü­oğ­lu ise rek­tör­lü­ğe kar­şı baş­la­tı­lan im­za kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lım me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer ver­di:

“Mer­ha­ba. Darp edi­len ar­ka­da­şı ça­ğı­rıp “kav­ga çı­kart­ma sen de al­lal­la” mu­hab­be­ti ya­pan bir Rek­tör­lük ne ka­dar ve ne­re­si­ne ta­kar bi­le­mem ama, çor­ba­ya tuz ol­ma­nın zev­ki fark­lı­dır.”

OKULUMDA CAN GÜVENLİĞİM YOK

Kampanyaya im­za ve­ren öğ­ren­ci­ler­den bir kıs­mı, ge­rek­çe ola­rak or­ta­ya koy­duk­la­rı en­di­şe, kay­gı ve tep­ki­le­ri­ni şu şe­kil­de sı­ra­la­dı­lar:

“O­ku­lum­da can gü­ven­li­ğim yo­k”, “PK­K’­lı­la­rın okul­da te­rör es­tir­me­sin­den bık­tık.”

“Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nin çap­ra­zın­da otu­ru­yo­rum ve gü­ven­li­ğim­den te­dir­gin ol­dum.”

“Ben ço­cu­ğu­mu si­zin üni­ver­si­te­ni­ze gü­ve­ne­rek or­da oku­ma­ya ve kal­ma­ya gön­der­dim. Kö­tü bir şey ol­ma­sı du­ru­mun­da baş­ka­la­rı­na ta­nı­dı­ğı­mız öz­gür­lük kap­sa­mın­da ba­şı­na bun­lar gel­di­ği için ‘ö­zür di­le­ri­z’ mi de­ne­cek be­nim gi­bi yüz­ler­ce an­ne­ye?”

“Bin­bir zor­luk­lar­la ka­za­nıp ve oku­du­ğum oku­lu­mun adı­nın bu tür olay­la­ra ka­rış­ma­sı­nı gör­mek is­te­mi­yo­rum.”

“Ken­di­mi gü­ven­de his­set­mi­yo­rum.”

boğaziçi pkk2 deniz köylüoğlu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz