Son Dakika
19 Haziran 2019 Çarşamba

14 Mart 2015 Cumartesi, 17:06
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Terörist Kıyafetiyle YGS’ye Girmek

Ya­rın, Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı ya­pı­lı­yor. Yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci he­ye­can­la bu sı­na­vı bek­le­di, ça­lış­tı, ça­ba­la­dı. Stres­li bir sü­re­ç…

Üni­ver­si­te­ler­den me­zun olup, iyi ku­rum­la­ra gir­mek, ai­le kur­mak, top­lum­da sta­tü ka­zan­mak sü­re­cin de­va­mın­da ya­şa­nan, bek­le­nen ha­yal­ler.

An­cak bi­re­yin üni­ver­si­te ya­şa­mı son­ra­sın­da he­sa­ba kat­ma­dı­ğı olay­lar da var. Binbir emek­le, zah­met­li ça­lış­ma yıl­la­rı so­nu­cun­da gir­di­ği dev­let ku­ru­mun­da kar­şı­sı­na, “Sen Tür­küm di­ye­mez­sin, siz Kürt­le­ri ez­di­niz, ne ya­ni Öca­la­n’­a ha­ka­ret mi edi­yor­su­n” di­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri çı­ka­bi­lir.

Bu gi­bi ör­güt yan­daş­la­rı; sav­cı, dok­tor, po­lis, ha­kim, mil­let­ve­ki­li ola­bi­lir. Öy­le­si­ne çe­şit­li ve bir o ka­dar yay­gın dü­zey­de mil­li bü­tün­lü­ğü he­def alan bi­rey­ler, dev­le­tin tüm ku­rum­la­rı­na si­ra­yet ede­bi­lir.

Tıp­kı bu­gün­ler­de “nor­ma­l”­leş­ti­ri­len PKK te­rör ör­gü­tü gi­bi.

Geç­ti­ği­miz haf­ta Si­ir­t’­ten ge­len gö­rün­tü bü­yük res­mi gö­re­bil­mek için çok önem­li bil­gi­ler ver­di.

halayla-universite-pkk

Fo­toğ­raf Si­ir­t’­te­n… YGS sı­na­vı ön­ce­si öğ­ren­ci­ler, HDP’­li yö­ne­ti­ci­ler­le ha­lay çe­kip, sı­nav stre­si at­tı­lar.” Ha­ber böy­le ser­vis edil­di.

Oy­sa fo­toğ­ra­fın ar­ka pla­nı var. PKK 1990’lı yıl­la­rın ba­şın­dan bu ya­na üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na il­le­gal yol­lar­dan öğ­ren­ci so­ku­yor. Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len üni­ver­si­te­le­ri­ne adam yer­leş­ti­ri­yor. Bu­gün or­ta­lık­ta üni­ver­si­te me­zu­nu ola­rak do­la­şan HDP’­li ve­kil­le­rin ba­zı­la­rı­nın üni­ver­si­te­ye gi­riş sü­reç­le­ri de iyi araş­tı­rıl­ma­lı.

PKK’­nın sis­te­ma­tik ey­lem­le­ri, son yıl­lar­da or­ta­ya çı­kan sı­nav çe­te­le­riy­le dev­let ka­yıt­la­rı­na bi­le gir­miş du­rum­da. Hat­ta geç­ti­ği­miz 2 yıl bo­yun­ca yak­la­şık 150 ki­şi­lik sı­nav çe­te­si or­ta­ya çı­ka­rıl­mış ve çe­te­nin doğ­ru­dan PKK’­nın üst ya­pı­lan­ma­sı KCK’­ya bağ­lı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­ti.

Ya­sa­lar­da­ki boş­luk­lar, si­ya­si ira­de­nin ko­nu­nun üze­ri­ne gi­de­me­yi­şi, suç­lu­la­rın ge­re­ken ce­za­la­rı ala­ma­dan kal­dık­la­rı yer­den ey­lem­le­ri­ne de­vam et­me­le­ri­ne ne­den olu­yor.

Fo­toğ­ra­fa dö­ne­cek olur­sak, du­ru­mun va­ha­me­ti­nin ne den­li bü­yük ol­du­ğu iyi gö­rül­me­li­dir. Fo­toğ­raf­ta­ki in­san­la­rın bir­ço­ğu genç ve üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nı­yor. Üzer­le­rin­de ise te­rö­rist kı­ya­fet­le­ri, hem de ayak­ka­bı­la­rı­na ka­da­r… İn­san öl­dü­ren, be­bek­le­re kur­şun sı­kan, bom­ba pat­la­tan in­san­la­rı sa­hip­le­ni­yor­lar.

Ve bu in­san­lar üni­ver­si­te sı­na­vı­na gi­rip (bel­ki il­le­gal yol­lar­dan) kam­püs­le­re ge­le­cek­ler.

Kü­für ede­rek, kı­za­rak, slo­gan ata­rak bu bü­yük so­ru­na göz­le­ri­mi­zi yu­ma­ma­yız.

Tür­ki­ye­’de du­rum gi­de­rek kes­kin­le­şen bir hal alı­yor.

Te­rör nor­mal­leş­ti­ri­lir­ken, Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu­’da­ki genç­ler için ör­gü­te so­ğuk dur­mak dış­lan­mak ma­na­sı­na ge­li­yor. Mil­let ola­bil­me bi­lin­ci or­ta­dan kal­kı­yor, si­yah ile be­yaz ayırt edi­le­mez ha­le ge­li­yor.

Te­rö­rist kı­ya­fet­le­riy­le sı­na­va ha­zır­lan­mak da ne de­mek olu­yor? Bu na­sıl bir ül­ke­dir ki, in­sa­nı­nı, as­ke­ri­ni, ço­cu­ğu­nu öl­dü­ren bir ör­gü­tün kı­ya­fet­le­ri ‘s­ta­tü­’ gi­bi ser­gi­le­ne­bi­li­yor.

Fo­toğ­raf bü­yük res­min kü­çük bir par­ça­sı­dır.

Üni­ver­si­te­le­ri sa­ran, ora­dan top­lu­ma ya­yı­lan, dev­let­te hüc­re ti­pi ya­pı­la­nan akıl­lı bir vi­rüs var kar­şı­mız­da.

Et­nik kı­rıl­ma da­ha faz­la de­rin­leş­me­den, genç­le­ri­miz ha­ya­tı­nı kay­bet­me­den, te­rör ör­gü­tü­nün meş­ru bir ze­min ol­ma­dı­ğı ar­tık gür bir şe­kil­de di­le ge­ti­ril­me­li.

YÖK baş­ta ol­mak üze­re, ku­rum­lar ana­ya­sal gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li.

Çün­kü ya­rın çok geç ola­bi­lir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz

sakarya escort sakarya escort sakarya escort istanbul escort