Son Dakika
21 Eylül 2019 Cumartesi

14 Mart 2015 Cumartesi, 17:06
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Terörist Kıyafetiyle YGS’ye Girmek

Ya­rın, Yük­se­köğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı ya­pı­lı­yor. Yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci he­ye­can­la bu sı­na­vı bek­le­di, ça­lış­tı, ça­ba­la­dı. Stres­li bir sü­re­ç…

Üni­ver­si­te­ler­den me­zun olup, iyi ku­rum­la­ra gir­mek, ai­le kur­mak, top­lum­da sta­tü ka­zan­mak sü­re­cin de­va­mın­da ya­şa­nan, bek­le­nen ha­yal­ler.

An­cak bi­re­yin üni­ver­si­te ya­şa­mı son­ra­sın­da he­sa­ba kat­ma­dı­ğı olay­lar da var. Binbir emek­le, zah­met­li ça­lış­ma yıl­la­rı so­nu­cun­da gir­di­ği dev­let ku­ru­mun­da kar­şı­sı­na, “Sen Tür­küm di­ye­mez­sin, siz Kürt­le­ri ez­di­niz, ne ya­ni Öca­la­n’­a ha­ka­ret mi edi­yor­su­n” di­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri çı­ka­bi­lir.

Bu gi­bi ör­güt yan­daş­la­rı; sav­cı, dok­tor, po­lis, ha­kim, mil­let­ve­ki­li ola­bi­lir. Öy­le­si­ne çe­şit­li ve bir o ka­dar yay­gın dü­zey­de mil­li bü­tün­lü­ğü he­def alan bi­rey­ler, dev­le­tin tüm ku­rum­la­rı­na si­ra­yet ede­bi­lir.

Tıp­kı bu­gün­ler­de “nor­ma­l”­leş­ti­ri­len PKK te­rör ör­gü­tü gi­bi.

Geç­ti­ği­miz haf­ta Si­ir­t’­ten ge­len gö­rün­tü bü­yük res­mi gö­re­bil­mek için çok önem­li bil­gi­ler ver­di.

halayla-universite-pkk

Fo­toğ­raf Si­ir­t’­te­n… YGS sı­na­vı ön­ce­si öğ­ren­ci­ler, HDP’­li yö­ne­ti­ci­ler­le ha­lay çe­kip, sı­nav stre­si at­tı­lar.” Ha­ber böy­le ser­vis edil­di.

Oy­sa fo­toğ­ra­fın ar­ka pla­nı var. PKK 1990’lı yıl­la­rın ba­şın­dan bu ya­na üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na il­le­gal yol­lar­dan öğ­ren­ci so­ku­yor. Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len üni­ver­si­te­le­ri­ne adam yer­leş­ti­ri­yor. Bu­gün or­ta­lık­ta üni­ver­si­te me­zu­nu ola­rak do­la­şan HDP’­li ve­kil­le­rin ba­zı­la­rı­nın üni­ver­si­te­ye gi­riş sü­reç­le­ri de iyi araş­tı­rıl­ma­lı.

PKK’­nın sis­te­ma­tik ey­lem­le­ri, son yıl­lar­da or­ta­ya çı­kan sı­nav çe­te­le­riy­le dev­let ka­yıt­la­rı­na bi­le gir­miş du­rum­da. Hat­ta geç­ti­ği­miz 2 yıl bo­yun­ca yak­la­şık 150 ki­şi­lik sı­nav çe­te­si or­ta­ya çı­ka­rıl­mış ve çe­te­nin doğ­ru­dan PKK’­nın üst ya­pı­lan­ma­sı KCK’­ya bağ­lı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­ti.

Ya­sa­lar­da­ki boş­luk­lar, si­ya­si ira­de­nin ko­nu­nun üze­ri­ne gi­de­me­yi­şi, suç­lu­la­rın ge­re­ken ce­za­la­rı ala­ma­dan kal­dık­la­rı yer­den ey­lem­le­ri­ne de­vam et­me­le­ri­ne ne­den olu­yor.

Fo­toğ­ra­fa dö­ne­cek olur­sak, du­ru­mun va­ha­me­ti­nin ne den­li bü­yük ol­du­ğu iyi gö­rül­me­li­dir. Fo­toğ­raf­ta­ki in­san­la­rın bir­ço­ğu genç ve üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nı­yor. Üzer­le­rin­de ise te­rö­rist kı­ya­fet­le­ri, hem de ayak­ka­bı­la­rı­na ka­da­r… İn­san öl­dü­ren, be­bek­le­re kur­şun sı­kan, bom­ba pat­la­tan in­san­la­rı sa­hip­le­ni­yor­lar.

Ve bu in­san­lar üni­ver­si­te sı­na­vı­na gi­rip (bel­ki il­le­gal yol­lar­dan) kam­püs­le­re ge­le­cek­ler.

Kü­für ede­rek, kı­za­rak, slo­gan ata­rak bu bü­yük so­ru­na göz­le­ri­mi­zi yu­ma­ma­yız.

Tür­ki­ye­’de du­rum gi­de­rek kes­kin­le­şen bir hal alı­yor.

Te­rör nor­mal­leş­ti­ri­lir­ken, Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu­’da­ki genç­ler için ör­gü­te so­ğuk dur­mak dış­lan­mak ma­na­sı­na ge­li­yor. Mil­let ola­bil­me bi­lin­ci or­ta­dan kal­kı­yor, si­yah ile be­yaz ayırt edi­le­mez ha­le ge­li­yor.

Te­rö­rist kı­ya­fet­le­riy­le sı­na­va ha­zır­lan­mak da ne de­mek olu­yor? Bu na­sıl bir ül­ke­dir ki, in­sa­nı­nı, as­ke­ri­ni, ço­cu­ğu­nu öl­dü­ren bir ör­gü­tün kı­ya­fet­le­ri ‘s­ta­tü­’ gi­bi ser­gi­le­ne­bi­li­yor.

Fo­toğ­raf bü­yük res­min kü­çük bir par­ça­sı­dır.

Üni­ver­si­te­le­ri sa­ran, ora­dan top­lu­ma ya­yı­lan, dev­let­te hüc­re ti­pi ya­pı­la­nan akıl­lı bir vi­rüs var kar­şı­mız­da.

Et­nik kı­rıl­ma da­ha faz­la de­rin­leş­me­den, genç­le­ri­miz ha­ya­tı­nı kay­bet­me­den, te­rör ör­gü­tü­nün meş­ru bir ze­min ol­ma­dı­ğı ar­tık gür bir şe­kil­de di­le ge­ti­ril­me­li.

YÖK baş­ta ol­mak üze­re, ku­rum­lar ana­ya­sal gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li.

Çün­kü ya­rın çok geç ola­bi­lir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

escort izmir izmir escort porno izle türk porno porno escort izmir porno izle travesti porno izmir escort türkçe porno üvey anne pornosu
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
escort sakarya adapazarı escort sakarya escort bayan sakarya escort