Son Dakika
19 Eylül 2019 Perşembe

24 Şubat 2015 Salı, 10:19
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Kampüsleri Temizleyelim!

Üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör olay­la­rı yıl­lar­dır ka­na­yan bir ya­ra. Fı­ra­t’­ın Ege Üni­ver­si­te­si­’nin or­ta ye­rin­de şe­hit edil­me­si ya­şa­dı­ğı­mız son acı ha­di­se­… Yü­rek­ler hâ­lâ acı­yor ve acı­ya­ca­k…

Fı­ra­t’­ın şe­hit edil­me­si sü­re­cin­de bir­den faz­la so­rum­lu var.

Bun­la­rın ba­şın­da üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi, sav­cı­lık ve em­ni­yet ge­li­yor.

Ön­ce­ki ya­zı­la­rı­mız­da bu acı ola­yın de­tay­la­rı­nı yaz­dık.

An­cak bel­li ki kim­se­nin umu­run­da de­ğil.

Hâ­lâ hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi ya­pan­lar, ola­yı gör­mez­den ge­len­ler, sı­ra­dan­laş­tı­rıp, ba­sit bir asa­yiş ola­yı ola­rak yo­rum­la­yan­lar var.

*   *   *

Üni­ver­si­te­ler­den Tür­ki­ye­’ye ya­yı­lan bü­yük bir mik­rop var.

Üni­ver­si­te­le­ri­miz, kam­püs alan­la­rı­mız iş­gal al­tın­da­dır.

Gö­zü dön­müş­ler ev­lat­la­rı­mı­zı kat­le­dip, el­le­ri­ni kol­la­rı­nı sal­la­ya­rak or­ta­lık­lar­da do­laş­ma­ya de­vam edi­yor­lar.

Du­rum sis­te­ma­tik bir te­rö­rizm ola­rak ifa­de edi­le­bi­lir.

Ege Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki PKK ya­pı­lan­ma­sıy­la il­gi­li geç­ti­ği­miz yıl­lar­da on­lar­ca ha­ber ve yo­rum ya­pıl­mış­tı. Ay­rı­ca üni­ver­si­te­de te­rö­re tep­ki yü­rü­yüş­le­ri dü­zen­len­miş, öğ­ren­ci­ler rek­tör­lü­ğe de­fa­lar­ca ‘te­rö­rü en­gel­le­yi­n’ çağ­rı­sı yap­mış­lar­dı. Üni­ver­si­tey­le il­gi­li bu şi­kâ­yet­ler dik­ka­te alın­sa ve ya­sal sü­reç iş­le­til­sey­di, Fı­rat ara­mız­da ola­cak­tı.

Bu ola­yı ağ­la­ya­rak, slo­gan ata­rak, yü­rü­ye­rek ge­çiş­ti­re­bil­mek, unu­ta­bil­mek müm­kün de­ğil­dir.

Bu şe­kil­de gö­re­vi­mi­zi ye­ri­ne ge­ti­re­me­yiz.

*   *   *

Fı­rat ar­tık bir sem­bol­dür; inan­mış­lı­ğın, va­tan­se­ver­li­ğin, yi­ğit­li­ğin, bay­rak aş­kı­nın sem­bo­lü­dür.

Ve her­ke­sin adı unu­tul­du­ğun­da Fı­ra­t’­ın adı ya­şa­cak­tır: “Kah­ra­man şe­hi­t”­…

İş­te bu şe­hi­din biz­le­re bı­rak­tı­ğı bir mü­ca­de­le var ve bu mü­ca­de­le ön­ce Mec­li­s’­e, ora­dan da Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ta­şın­mak zo­run­da.

“Ü­ni­ver­si­te­ler­den Te­rö­rü Te­miz­le­me­k”­…

Bu ko­nu­ya du­yar­sız ka­lan­lar, gör­mez­den ge­len­ler, “sü­re­ç” adı al­tın­da ya­sal so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler, he­sap ver­mek du­ru­mun­da­dır.

Bi­zim bil­di­ği­miz dev­let sis­te­min­de te­rör uy­gu­la­yan­la­rı; po­lis alır, sav­cı sor­gu­lar, mah­ke­me tu­tuk­lar. Hu­kuk dev­let­le­rin­de sü­reç böy­le iş­ler.

An­cak ne hik­met­se Tür­ki­ye­’de bu sis­tem bil­has­sa üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör ya­pı­lan­ma­la­rı için iş­le­ti­le­me­mek­te­dir.

OD­TÜ, An­ka­ra, Ha­cet­te­pe, Çu­ku­ro­va, Bo­ğa­zi­çi, İs­tan­bul, Mar­ma­ra, Mer­sin, 19 Ma­yıs, Ga­zi, Ko­ca­eli baş­ta ol­mak üze­re bir­çok üni­ver­si­te­miz­de te­rör ör­gü­tü ya­pı­lan­ma­la­rı mev­cut­tur.

Bu ya­pı­lan­ma­la­rın çe­kin­ce­si ol­ma­dı­ğı cid­di bir des­tek al­mak­ta­dır­lar.

Aka­de­mis­yen­ler­den, STK’­la­ra uza­nan bu des­tek zin­ci­rin­de il­ginç iliş­ki­ler söz ko­nu­su­dur. Üni­ver­si­te­ye ya­sa dı­şı yol­lar­dan yer­le­şen, da­ha son­ra­sın­da ora­da kad­ro alıp ‘a­ka­de­mis­ye­n’ sı­fa­tı ka­za­nan­lar açık­tan ör­güt pro­pa­gan­da­sı yap­mak­ta, ye­ni kad­ro­lar oluş­tur­mak­ta­dır­lar. Bu dü­zen be­lir­li yer­ler­de sis­te­ma­tik ola­rak iş­le­til­mek­te­dir.

Yap­tık­la­rı re­za­le­ti bel­ge­le­riy­le bir­lik­te yüz­le­ri­ne vur­du­ğu­muz­da ise “i­fa­de öz­gür­lü­ğü­ne, özerk üni­ver­si­te­ye sal­dı­rı­” adı al­tın­da ma­ni­pü­las­yon ya­par­lar.

“Kah­rol­sun fa­şizm, ya­şa­sın halk­la­rın kar­deş­li­ği­” gi­bi slo­gan­la­rın ar­ka­sı­na sı­ğı­nıp, APO pos­ter­le­ri­ni açan­la­rı çok iyi bi­li­yo­ruz.

Bu gi­bi çev­re­le­rin Fı­rat öl­dü­ğün­de or­ta­lar­da gö­zük­me­yip, “Şe­hit­ler öl­mez va­tan bö­lün­me­z” de­nil­di­ğin­de de “fa­şist­ler az­dı­” gi­bi laf­lar­la Tür­ki­ye gün­de­mi­ne gir­dik­le­ri­ni de çok iyi bi­li­yo­ruz.

Ar­tık bu sü­reç son bul­mak zo­run­da­dır, üni­ver­si­te­le­ri­miz­de­ki kir­li oyu­na son ve­ril­me­li­dir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

escort izmir izmir escort porno izle türk porno porno escort izmir porno izle travesti porno izmir escort türkçe porno üvey anne pornosu
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
escort sakarya adapazarı escort sakarya escort bayan sakarya escort