Son Dakika
19 Şubat 2020 Çarşamba

24 Şubat 2015 Salı, 10:19
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Kampüsleri Temizleyelim!

Üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör olay­la­rı yıl­lar­dır ka­na­yan bir ya­ra. Fı­ra­t’­ın Ege Üni­ver­si­te­si­’nin or­ta ye­rin­de şe­hit edil­me­si ya­şa­dı­ğı­mız son acı ha­di­se­… Yü­rek­ler hâ­lâ acı­yor ve acı­ya­ca­k…

Fı­ra­t’­ın şe­hit edil­me­si sü­re­cin­de bir­den faz­la so­rum­lu var.

Bun­la­rın ba­şın­da üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi, sav­cı­lık ve em­ni­yet ge­li­yor.

Ön­ce­ki ya­zı­la­rı­mız­da bu acı ola­yın de­tay­la­rı­nı yaz­dık.

An­cak bel­li ki kim­se­nin umu­run­da de­ğil.

Hâ­lâ hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi ya­pan­lar, ola­yı gör­mez­den ge­len­ler, sı­ra­dan­laş­tı­rıp, ba­sit bir asa­yiş ola­yı ola­rak yo­rum­la­yan­lar var.

*   *   *

Üni­ver­si­te­ler­den Tür­ki­ye­’ye ya­yı­lan bü­yük bir mik­rop var.

Üni­ver­si­te­le­ri­miz, kam­püs alan­la­rı­mız iş­gal al­tın­da­dır.

Gö­zü dön­müş­ler ev­lat­la­rı­mı­zı kat­le­dip, el­le­ri­ni kol­la­rı­nı sal­la­ya­rak or­ta­lık­lar­da do­laş­ma­ya de­vam edi­yor­lar.

Du­rum sis­te­ma­tik bir te­rö­rizm ola­rak ifa­de edi­le­bi­lir.

Ege Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki PKK ya­pı­lan­ma­sıy­la il­gi­li geç­ti­ği­miz yıl­lar­da on­lar­ca ha­ber ve yo­rum ya­pıl­mış­tı. Ay­rı­ca üni­ver­si­te­de te­rö­re tep­ki yü­rü­yüş­le­ri dü­zen­len­miş, öğ­ren­ci­ler rek­tör­lü­ğe de­fa­lar­ca ‘te­rö­rü en­gel­le­yi­n’ çağ­rı­sı yap­mış­lar­dı. Üni­ver­si­tey­le il­gi­li bu şi­kâ­yet­ler dik­ka­te alın­sa ve ya­sal sü­reç iş­le­til­sey­di, Fı­rat ara­mız­da ola­cak­tı.

Bu ola­yı ağ­la­ya­rak, slo­gan ata­rak, yü­rü­ye­rek ge­çiş­ti­re­bil­mek, unu­ta­bil­mek müm­kün de­ğil­dir.

Bu şe­kil­de gö­re­vi­mi­zi ye­ri­ne ge­ti­re­me­yiz.

*   *   *

Fı­rat ar­tık bir sem­bol­dür; inan­mış­lı­ğın, va­tan­se­ver­li­ğin, yi­ğit­li­ğin, bay­rak aş­kı­nın sem­bo­lü­dür.

Ve her­ke­sin adı unu­tul­du­ğun­da Fı­ra­t’­ın adı ya­şa­cak­tır: “Kah­ra­man şe­hi­t”­…

İş­te bu şe­hi­din biz­le­re bı­rak­tı­ğı bir mü­ca­de­le var ve bu mü­ca­de­le ön­ce Mec­li­s’­e, ora­dan da Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ta­şın­mak zo­run­da.

“Ü­ni­ver­si­te­ler­den Te­rö­rü Te­miz­le­me­k”­…

Bu ko­nu­ya du­yar­sız ka­lan­lar, gör­mez­den ge­len­ler, “sü­re­ç” adı al­tın­da ya­sal so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen­ler, he­sap ver­mek du­ru­mun­da­dır.

Bi­zim bil­di­ği­miz dev­let sis­te­min­de te­rör uy­gu­la­yan­la­rı; po­lis alır, sav­cı sor­gu­lar, mah­ke­me tu­tuk­lar. Hu­kuk dev­let­le­rin­de sü­reç böy­le iş­ler.

An­cak ne hik­met­se Tür­ki­ye­’de bu sis­tem bil­has­sa üni­ver­si­te­ler­de­ki te­rör ya­pı­lan­ma­la­rı için iş­le­ti­le­me­mek­te­dir.

OD­TÜ, An­ka­ra, Ha­cet­te­pe, Çu­ku­ro­va, Bo­ğa­zi­çi, İs­tan­bul, Mar­ma­ra, Mer­sin, 19 Ma­yıs, Ga­zi, Ko­ca­eli baş­ta ol­mak üze­re bir­çok üni­ver­si­te­miz­de te­rör ör­gü­tü ya­pı­lan­ma­la­rı mev­cut­tur.

Bu ya­pı­lan­ma­la­rın çe­kin­ce­si ol­ma­dı­ğı cid­di bir des­tek al­mak­ta­dır­lar.

Aka­de­mis­yen­ler­den, STK’­la­ra uza­nan bu des­tek zin­ci­rin­de il­ginç iliş­ki­ler söz ko­nu­su­dur. Üni­ver­si­te­ye ya­sa dı­şı yol­lar­dan yer­le­şen, da­ha son­ra­sın­da ora­da kad­ro alıp ‘a­ka­de­mis­ye­n’ sı­fa­tı ka­za­nan­lar açık­tan ör­güt pro­pa­gan­da­sı yap­mak­ta, ye­ni kad­ro­lar oluş­tur­mak­ta­dır­lar. Bu dü­zen be­lir­li yer­ler­de sis­te­ma­tik ola­rak iş­le­til­mek­te­dir.

Yap­tık­la­rı re­za­le­ti bel­ge­le­riy­le bir­lik­te yüz­le­ri­ne vur­du­ğu­muz­da ise “i­fa­de öz­gür­lü­ğü­ne, özerk üni­ver­si­te­ye sal­dı­rı­” adı al­tın­da ma­ni­pü­las­yon ya­par­lar.

“Kah­rol­sun fa­şizm, ya­şa­sın halk­la­rın kar­deş­li­ği­” gi­bi slo­gan­la­rın ar­ka­sı­na sı­ğı­nıp, APO pos­ter­le­ri­ni açan­la­rı çok iyi bi­li­yo­ruz.

Bu gi­bi çev­re­le­rin Fı­rat öl­dü­ğün­de or­ta­lar­da gö­zük­me­yip, “Şe­hit­ler öl­mez va­tan bö­lün­me­z” de­nil­di­ğin­de de “fa­şist­ler az­dı­” gi­bi laf­lar­la Tür­ki­ye gün­de­mi­ne gir­dik­le­ri­ni de çok iyi bi­li­yo­ruz.

Ar­tık bu sü­reç son bul­mak zo­run­da­dır, üni­ver­si­te­le­ri­miz­de­ki kir­li oyu­na son ve­ril­me­li­dir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort +18 film izle