Son Dakika
10 Aralık 2019 Salı

Kaçacak Yer Yok!

Vahdet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, bugünkü köşe yazısında idamın tek başına bir çözüm olamayacağına dikkat çekti. Toplumdaki artan cinsel saldırılara da tepki gösteren Dönmez’in o yazısı:

19 Şubat 2015 Perşembe, 11:26

Ne za­man top­lu­mun in­fi­ali­ni uyan­dı­ran bir olay ol­sa he­men “i­dam ge­ri gel­si­n” tar­tış­ma­la­rı baş­lar. Oy­sa hu­kuk­sal ku­ral­lar­da­ki dü­zen­le­me­ler an­lık olay­la­ra gö­re de­ğil ge­nel ka­ide­le­re gö­re be­lir­le­nir.

İs­la­m’­da­ki kı­sas mev­zu­su açık za­ten. Ba­zı ül­ke­ler de otur­muş ana­ya­sa­la­rı­nı ha­zır­lar­ken idam ce­za­sı­nı da yer­leş­tir­miş­ler.

Bi­zim şu­an top­lum ola­rak kar­şı­laş­tı­ğı­mız asıl me­se­le idam ce­za­sı­nın olup ol­ma­ma­sı­nın öte­sin­de bir du­rum.

Evet idam ce­za­sı mu­hak­kak ol­ma­lı. Ama idam ce­za­sı­nın var­lı­ğı in­san­la­rı ah­lak­lı yap­maz. Ce­za­lar ada­le­tin ye­ri­ni bul­ma­sı için­dir.  Top­lu­mun ah­lak­lı ol­ma­sı ise apay­rı bir mev­zu.

Bir in­san ya­ka­lan­ma­ya­ca­ğı­nı bil­se bi­le su­ça/gü­na­ha bu­laş­mı­yor­sa iş­te ah­lak o nok­ta­da baş­lar. Ya­ni kim­se­nin gör­me­ye­ce­ği yer­de, ken­di­siy­le baş ba­şa ol­du­ğu an­da gös­te­re­ce­ği tep­ki önem­li.

O mi­ni­büs şo­fö­rü, idam ce­za­sı ol­sa da ol­ma­sa da o vah­şe­ti ya­pa­cak­tı.  Çün­kü ah­la­ki de­ğer­le­ri yok.

Dün ga­ze­te­mi­zin man­şe­tin­de oku­du­nuz. Ta­ciz ve te­ca­vüz olay­la­rı son dört yıl­da iki kat art­mış. Ce­za­lar ay­nı ce­za­lar­sa cay­dı­rı­cı­lık top­lu­mu ay­nı dü­zey­de tut­ma­lıy­dı. Ama ce­za­lar ay­nı kal­dı­ğı hal­de na­mus düş­man­lı­ğı ar­tı­yor.

İdam ce­za­sı gel­se de art­ma­ya de­vam eder. So­ru­nun kay­na­ğı­nı çöz­me­di­ği­miz müd­det­çe.

So­ru­nun kay­na­ğın­da ah­lak an­la­yı­şın­da­ki ge­ri­le­me ya­tı­yor.  Bu­nun sağ­cı­lık­la, sol­cu­luk­la, par­ti ay­rı­mıy­la il­gi­si yok. Ah­lak­lı ol­mak apay­rı bir du­rum.

Eği­tim an­la­yı­şı, med­ya, ai­le de­ğer­le­ri, dev­le­tin ön­ce­lik­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı vs… Hep­si­ni il­gi­len­di­ren yön­le­ri var.

Üni­ver­si­te sı­na­vı iki ba­sa­mak mı ol­sun tek mi?  Tüm sı­nıf­lar­da mer­ke­zi sı­nav mı ol­sun yok­sa sa­de­ce bi­tir­di­ği yıl mı? Sı­nav­sız ge­çiş ol­sun mu ol­ma­sın mı? Der­sa­ne­ler ka­pa­tıl­sın mı, kurs mer­kez­le­ri açıl­sın mı? vs… vs…

Eği­tim­le il­gi­li tar­tış­ma­lar­da hep yu­ka­rı­da­ki so­ru­la­rın ko­nu­şul­du­ğu­nu, tar­tı­şıl­dı­ğı­nı, bun­lar­la il­gi­li ya­sa­lar ha­zır­lan­dı­ğı­nı gör­düm hep.  Bir ke­re ol­sun eği­tim ko­nu­şu­lur­ken, “ço­cuk­la­rı­mız ne­den ya­lan söy­lü­yo­r”, “ço­cuk­la­rı­mız ne­den bü­yük­le­ri­ne say­gı gös­ter­mi­yo­r”, “ço­cuk­la­rı­mız ne­den por­nog­ra­fi­ye düş­kü­n”, “ço­cuk­la­rı­mız ne­den aşı­rı ar­go ve kü­für­lü ko­nu­şu­yo­r” di­ye tar­tı­şıl­dı­ğı­nı, te­le­viz­yon­lar­da, Mec­li­s’­te bu­nun­la il­gi­li ko­nuş­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı gör­me­dim.

Mad­de­ye öy­le bağ­lan­mı­şız ki ma­na umu­ru­muz­da de­ğil.

İn­ter­net­te­ki ah­lak­sız­lık­la­rı bir ke­na­ra geç­tim, ga­ze­te­le­rin ço­ğu­nun in­ter­net say­fa­sı­nı aç­tı­ğı­nız­da ya­yın­la­rın ya­rı­sı­nın çıp­lak­lık­la il­gi­li ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Ken­di­le­ri­ne bü­yük ga­ze­te di­yen­le­ri kas­te­di­yo­rum. İna­nın Ame­ri­ka­’nın bü­yük ga­ze­te­le­ri­nin in­ter­net si­te­le­rin­de böy­le çıp­lak­lık yok.

Gü­zel yol­lar, lüks bi­na­lar de­ğil me­se­le. Ah­lak­la be­zen­miş in­san­la­rı­nız var­sa yı­kıl­maz­sı­nız. Mad­de de­ğil ma­na…

İmam Ha­tip­le­rin önün­de er­kek­ler­le el ele yü­rü­yen ba­şör­tü­lü 13-14 ya­şın­da kız­lar gö­rü­yo­rum. Bu bir de­ğer­ler buh­ra­nı­dır.

İçi­ni bo­şal­tır­sa­nız ba­şör­tü­sü de mad­de­ye iner ma­na kal­maz ge­ri­ye. Biz de­ğer­le­ri­mi­ze sa­hip çı­ka­rak ve de­ğer­le­ri­mi­zin tem­sil­ci­si ola­cak ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­ye ka­fa yo­rar­sak dü­zel­me yo­lu­na gi­re­riz. Ak­si tak­dir­de te­ca­vüz sa­yı­la­rın­da Av­ru­pa­’yı da Ame­ri­ka­’yı da sol­la­dık gi­di­yo­ruz.

Çün­kü Müs­lü­man bo­zu­lun­ca ze­hir olu­yor.

Bir ne­sil uğ­ru­na Üs­tad Ne­cip Fa­zı­l’­ın ka­fa­sı­nı pat­la­tan, yü­zü­ne çiz­gi­ler in­di­ren bu­dur. Oy­sa Ne­cip Fa­zı­l’­ın to­ru­nu ol­du­ğu­nu ile­ri sü­ren bir şa­hıs te­le­viz­yon­da bir ya­rış­ma prog­ra­mı­na çı­kıp utan­ma­dan “de­de­min eser­le­ri­ni oku­ma­dı­m” di­ye­bi­li­yor.

Ne­cip Fa­zı­l’­ın to­ru­nu ol­du­ğu­nu id­di­a eden ki­şi­den, te­ca­vüz­cü dol­muş­çu­ya gi­den yol­da önü­mü­ze çı­kan tek me­se­le var: Nes­li­mi­ze ah­lak ve­re­me­dik.

Ah­lak­sız bir ne­sil var ol­duk­ça, dol­muş­lar da, so­kak­lar da, ev­le­ri­miz de gü­ven­li ol­ma­ya­cak.

Ka­ça­cak yer yok…

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.