Son Dakika
16 Kasım 2018 Cuma

Hendekli Başkanlar!

Vahdet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez bugünkü köşesinde HDP’li belediyelerin hendek kazması olayına tepki gösterdi. Dönmez yazısında, PKK’nın yönlendirdiği HDP’lilerin devletin araçlarıyla, yine devletin yollarını bozduğunu ifade etti. İşte o yazı:

12 Şubat 2015 Perşembe, 11:26

HDP’­li be­le­di­ye­le­rin yö­ne­tim­de ol­du­ğu şe­hir­le­ri pis­lik gö­tü­rü­yor. Za­ten be­le­di­ye­ci­lik di­ye bir dert­le­ri hiç ol­ma­dı.

Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı hiz­met in­sa­nın­dan çok si­ya­si söy­lem­le­riy­le öne çık­ma­yı yeğ­le­di­ler. Na­sıl ko­nuş­sak da Kan­di­l’­in gö­zü­ne gir­sek der­din­de hep­si.

Şim­di ye­ni bir bo­yu­ta ge­çi­yor­lar. Be­le­di­ye ma­ki­ne­le­ri­ni ör­gü­tün si­lah­lı ka­na­dı­nın emir ve gö­rüş­le­ri­ne ha­zır ha­le ge­tir­di­ler. PKK’­lı­lar ön­ce­den ey­lem ya­pa­cak­la­rı yer­le­ri be­lir­li­yor­lar. Ar­dın­dan po­li­sin mü­da­ha­le için ge­le­ce­ği gü­zer­gah­la­rı. Son­ra da be­le­di­ye­nin iş ma­ki­ne­le­ri­ne söz ko­nu­su gü­zer­gah­lar­da hen­dek aç­ma­la­rı ta­li­ma­tı­nı ve­ri­yor­lar.

Be­le­di­ye baş­kan­la­rı za­ten kuk­la ol­du­ğu için be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı da al­dık­la­rı bu ta­li­mat­lar­la hen­dek­le­ri ka­zı­yor. Dev­le­tin mil­yon­lar har­ca­ya­rak dök­tü­ğü as­falt­ta on­lar­ca yüz­ler­ce hen­dek açı­lı­yor.

Ar­tık bu da­ya­nıl­maz bo­yut­ta. Şu­an Ciz­re, Şır­nak, Hak­ka­ri gi­bi yer­ler­de hen­dek­ler ne­de­niy­le gi­ri­le­me­yen on­lar­ca so­kak var. Va­tan­daş ara­ba­sıy­la gi­re­mi­yor, has­ta­sı olan am­bü­lans ça­ğı­ra­mı­yor.

Sa­de­ce Ciz­re­’de 100’ün üze­rin­de hen­dek­ten söz edi­yor ye­rel kay­nak­lar.

Bun­la­ra ar­tık ka­lı­cı bi­çim­de çö­züm bu­lun­ma­lı. Bu işi ya­pan do­zer ope­ra­tör­le­ri­ni tu­tuk­la­mak­tan işe baş­la­na­bi­lir.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın da bu ko­nu­da ka­rar­lı dur­ma­sı şart. HDP’­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın bu eş­kı­ya­lı­ğı o hen­dek­le­re gö­mül­me­li.

Ka­rar­lı­lık­tan baş­ka bun­la­rı dur­du­ra­cak güç yok. Son ola­rak 1 Ma­yı­s’­ta HDP’­li­le­rin de des­tek ka­ra­rı al­dık­la­rı İs­tan­bu­l’­da­ki kal­kış­ma İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­‘nın dik du­ru­şuy­la sa­man ale­vi gi­bi sön­dü. Ay­nı ka­rar­lı­lı­ğın hen­dek­ler ko­nu­sun­da da gös­te­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz.

Halk­ta bu ko­nu­da olu­şan tep­ki­yi oku­yu­cu­la­rı­mız­dan ge­len yo­rum­lar­da gö­re­bi­li­yo­ruz. Di­yar­ba­kı­r’­da elek­trik fa­tu­ra­sı­nı öde­me­yen Be­le­di­ye­’ye bağ­lı bi­rim­le­rin di­re­ni­şi­ni gör­dük. Elek­tri­ği ke­sen DE­DAŞ bi­na­sı­nın dört ta­ra­fı­nı hen­dek­le kaz­dı­lar.

Son dö­nem­de yüz­de 40’a ya­kın yük­se­len elek­trik fa­tu­ra­la­rı ne­de­niy­le ce­bi ya­nan va­tan­daş Di­yar­ba­kı­r’­da­ki bu per­va­sız­lı­ğı gö­rüp kah­re­di­yor ha­liy­le. Bun­la­rın hep­si be­ra­ber dü­şü­nül­me­li. İn­san­la­rın has­sa­si­yet­le­ri dik­ka­te alın­ma­lı.

Ta­bi tüm bun­la­rı alt al­ta koy­du­ğu­muz­da An­ka­ra­’dan edin­di­ğim iz­le­nim de fark­lı de­ğil. Geç­ti­ği­miz haf­ta Cum­hur­baş­kan­lı­ğı çev­re­le­rin­den edin­di­ği­mi iz­le­nim de di­ğer An­ka­ra gö­rüş­me­le­rin­den edin­di­ğim iz­le­nim de Çö­züm Sü­re­ci­’ne yö­ne­lik bü­yük bir umut kı­rıl­ma­sı ya­şan­dı­ğıy­dı.

Gü­ney­do­ğu so­kak­la­rın­da her gün ya­şa­nan per­va­sız­lık­lar ve İs­tan­bul gi­bi şe­hir­ler­de­ki araç kun­dak­la­ma­la­rı bu umu­du her ge­çen gün dam­la dam­la tü­ke­ti­yor.

Ör­gü­tün ne ya­pa­ca­ğı az çok bel­li. Geç­miş­le­ri­ne ba­kıp ge­le­cek­te ya­pa­cak­la­rı­nı an­la­mak müm­kün. Bu­na ön­lem­ler alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ise mu­hak­kak.

Yener Dönmez / Vahdet Gazetesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz