Son Dakika
21 Eylül 2019 Cumartesi

02 Şubat 2015 Pazartesi, 12:22
Batuhan ÇOLAK
Batuhan ÇOLAK batuhancolak@gmail.com Tüm Yazılar

Bu görev hepimizin

Dün­kü ya­zı­mız­da An­ka­ra­’da­ki Türk­men­le­rin du­ru­mu­na de­ğin­miş­tik. Bu­gün ko­nu hak­kın­da bi­raz da­ha de­tay ve­re­ce­ğim.

Çün­kü so­run gi­de­rek bü­yü­yor ve gör­mez­lik­ten ge­lin­dik­çe “me­se­le” ha­li­ne dö­nü­şü­yor. Ar­tık bi­ri­le­ri­nin eli­ni ta­şın al­tı­na koy­ma­sı ge­re­ki­yor.

Bi­ri­le­ri kim­ler mi? Hü­kü­met, si­ya­si par­ti­ler, STK’­lar, ga­ze­te­ci­ler, ay­dın­lar, va­tan­daş­la­r… He­pi­mi­ze bü­yük so­rum­lu­luk­lar dü­şü­yor ve kay­be­di­le­cek bir da­ki­ka bi­le yok.

Yo­ğun­luk­lu ola­rak Te­la­fe­r’­den Tür­ki­ye­’ye ge­len Türk­men­ler, An­ka­ra baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li kent­le­re da­ğıl­mış du­rum­da­lar.

Özel­lik­le kül­tü­rel bir prob­lem­le kar­şı kar­şı­ya­lar. Ken­di­le­ri­ne “Su­ri­ye­li” gö­züy­le ba­kı­lı­yor. Da­ha doğ­ru bir ifa­de ile Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler­den ra­hat­sız olan va­tan­daş­lar, Türk­men­le­ri de ay­nı ke­fe­ye ko­yu­yor.

Mad­di ola­rak bü­yük sı­kın­tı­lar çe­ken Türk­men­ler, ma­ne­vi ola­rak da bü­yük zor­luk­lar­la kar­şı­la­şı­yor­lar.

türkmen çocuk

YA ÖDE, YA GİT!

Has­ta­ne­le­re git­tik­le­rin­de ken­di­le­ri­ne çı­ka­rı­lan fa­tu­ra­lar­la ic­ra­lık olu­yor­lar, öde­me du­rum­la­rı ol­ma­yan­lar sı­nır dı­şı edi­le­bi­li­yor­lar.

Ha­mi­le ola­rak Tür­ki­ye­’ye ge­len çok sa­yı­da Türk­men ka­dın var, do­ğum ön­ce­si kon­trol için bi­le has­ta­ne­ye gi­de­mi­yor­lar. Do­ğum anın­da has­ta­ne­ye git­tik­le­rin­de ise ken­di­le­ri­ne çı­ka­rı­lan 2 bin TL’­lik has­ta­ne üc­re­ti do­la­yı­sıy­la ne ya­pa­cak­la­rı­nı bi­le­mi­yor­lar.

Çün­kü el­le­rin­de avuç­la­rın­da hiç­bir şey­le­ri yok, iş im­kan­la­rı sı­nır­lı, ha­yat pa­ha­lı­…

“Türk­men­ler Tür­ki­ye­’ye gel­sin” di­ye kam­pan­ya ya­pan­lar, An­ka­ra baş­ta ol­mak üze­re Tür­ki­ye­’nin her ya­nı­na ya­yı­lan Türk­men dra­mı­nı da sa­hip çık­ma­lı­lar.

Ko­nu, ka­mu­oyu­nun gün­de­mi­ne ge­le­bi­lir­se, si­ya­si­le­re ge­rek bi­le kal­ma­dan önem­li bir me­sa­fe kat edi­lir. Çün­kü Türk in­sa­nı, ken­di soy­da­şı­nın, ken­di din­da­şı­nın yar­dı­mı­na ne za­man ih­ti­yaç ol­sa koş­muş­tur.

Bos­na­’da, Fi­lis­ti­n’­de, Ira­k’­ta, Do­ğu Tür­kis­ta­n’­da ol­du­ğu gi­bi­…

MED­YA­NIN “KO­BA­Nİ” KO­ME­Dİ­Sİ

Ko­ba­ni­’den can­lı ya­yın­lar­la, PKK’­lı te­rö­rist­ler­le rö­por­taj ya­pan ana akım med­ya Baş­ken­t’­te­ki in­san­lık dra­mı­nı gör­mez­den gel­me­ye de­vam edi­yor.

Tür­ki­ye­’nin ger­çek gün­de­mi­ni, so­kak­la­rı­nın se­si­ni di­le ge­tir­me­den ya­yın yap­mak, ha­ber­ci­lik de­ğil, “i­liş­ti­ril­miş ga­ze­te­ci­lik”­tir.

Tür­ki­ye­’de­ki ga­ze­te­ci­lik al­gı­sı da her ge­çen gün bu yön­lü bir de­ği­şim ya­şı­yor.

Ko­ba­ni­’de te­rö­rist­ler ma­sum­laş­tı­rı­lır­ken, Tür­ki­ye­’nin önü­ne “ye­ni bir Ku­zey Irak” çı­ka­rı­lı­yor.

1991’de­ki Kör­fez mü­da­ha­le­si sı­ra­sın­da çi­zi­len 36.pa­ra­lel “u­çu­şa ya­sak böl­ge” den son­ra, Türk med­ya­sı Ira­k’­ın ku­ze­yin­den “Ku­zey Irak” di­ye bah­set­me­ye baş­la­mış, Ira­k’­ı ha­ber di­liy­le böl­müş­tü.

Son­ra­sın­da Ira­k’­ın ku­ze­yi PKK ve Bar­za­ni­’ye tes­lim edil­miş, Tür­ki­ye­’ye sı­zan sal­dı­rı­la­rın te­me­li bu böl­ge­den gel­me­ye baş­la­mış­tı.

Bu­gün de Türk­men­le­ri gör­mez­den ge­lip, Ayn el-Ara­p’­ı “Ko­ba­ni” ya­pıp, son­ra da böl­ge­yi PKK’­ya ar­ma­ğan eden­ler ay­nı or­tak dü­şün­ce­nin ço­cuk­la­rı­dır.

Bu dü­şün­ce Tür­ki­ye­’nin aley­hi­ne­dir.

“Ku­zey Su­ri­ye” di­ye bir böl­ge yok­tur, “Su­ri­ye­’nin ku­ze­yi” var­dır.

NOT: Bu fo­toğ­raf­la­rı bi­ze ulaş­tı­ran ve Türk­men soy­daş­la­rı­mı­zın du­ru­mun­dan biz­le­ri de­tay­lı bir şe­kil­de bil­gi­len­di­ren Emekli Müftü Ahmet Naim Sarı Bey’e, Os­man Ce­za­ir ve Ali Çağ­lar Ön­cel kar­deş­le­ri­mi­ze ve on­la­rın şah­sın­da Türk­men­ler için se­fer­ber olan tüm ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­rim. Ken­di­le­ri ge­ce­le­ri­ni gün­düz­le­ri­ne ka­ta­rak Türk­men­le­re ko­şu­yor, Va­rol­sun­lar.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

escort izmir izmir escort porno izle türk porno porno escort izmir porno izle travesti porno izmir escort türkçe porno üvey anne pornosu
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
escort sakarya adapazarı escort sakarya escort bayan sakarya escort