Ulupamir’in Yiğitleri Göçe Zorlanıyor!

22 Ocak 2015 Perşembe, 17:12

Van’da yaşayan ve bölgedeki PKK terörüne karşı büyük bir vazife üstlenen Kırgız Türkleri, geçim sıkıntıları ve psikolojik baskı sebebiyle bölgeyi terk ediyor.

Zorlu do­ğa ko­şul­la­rı ve baş gös­te­ren has­ta­lık ne­de­niy­le 1980’li yıl­lar­da Af­ga­nis­tan’dan göç et­mek zo­run­da ka­lan ve Va­n’­a yer­le­şen Kır­gız Türk­le­ri, böl­ge­de­ki PKK te­rö­rü­ne kar­şı bü­yük bir va­zi­fe üs­le­ne­rek ko­ru­cu­luk ya­pı­yor. Fa­kat, ge­çim sı­kın­tı­la­rı ve psi­ko­lo­jik bas­kı se­be­biy­le böl­ge­den göç et­mek zo­run­da ka­lı­yor­lar.

TÜR­Kİ­YE VA­TA­NI­MIZ

Kır­gız Türk­le­ri Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ke­nan Ay­taç, 1978’de Af­ga­nis­ta­n’­dan çı­ka­rak Tür­ki­ye­’ye il­ti­ca et­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak, “1982 yı­lın­da Tür­ki­ye­’ye gel­dik. 1987 yı­lın­da Van-Er­ci­ş’­e ta­şın­dık. 30 se­ne­dir PKK ile mü­ca­de­le­de ön saf­lar­da yer al­dık. Tür­ki­ye­’yi va­ta­nı­mız bil­dik, va­ta­nı­mız için ka­nı­mı­zı ver­dik, ver­me­ye de de­vam ede­ce­ği­z” de­di.

PSİ­KO­LO­JİK BAS­KI

Köy ko­ru­cu­lu­ğun­dan baş­ka her han­gi bir ge­çim kay­nak­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ay­taç, “Hay­van­cı­lık ya­pıl­ma­sı için yay­la­cı­lık ol­ma­sı şart. Ta­rım ile uğ­raş­mak için ise top­rak ve cid­di bir bil­gi ge­rek­mek­te­dir, fa­kat biz­de iki­si de yok. Et­ra­fı­mız­dan cid­di bir psi­ko­lo­jik bas­kı da var. Bu ne­den­ler­le kö­yü­müz­de hal­kın bü­yük bö­lü­mü bü­yük il­le­re ve Kır­gı­zis­ta­n’­a ta­şın­ma­ya baş­la­mıştı­r” diye ko­nuş­tu.

AT SIRTINDA KORUCULUK YAPIYORLAR

Kır­gız asıl­lı Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı Van’ın Er­ciş il­çe­si­ne bağ­lı Ulu­pa­mir kö­yün­de, he­men her ev­de bir ko­ru­cu bu­lu­nu­yor. At sır­tın­da böl­ge­nin em­ni­ye­ti­ni sağ­la­yan Kır­gız Türk­le­ri zor­lu do­ğa ko­şul­la­rı ve baş gös­te­ren has­ta­lıklar ne­de­niy­le 1980’li yıl­lar­da Af­ga­nis­tan’ın Pa­mir Yay­la­sı’ndan Tür­ki­ye­’ye göç et­miş. Va­n’­ın Er­ciş il­çe­si­ne 30 km uzak­lık­ta­ki Al­tın­de­re mev­ki­sin­de “Ulu­pa­mir” adı­nı ver­dik­le­ri 300 ha­ne­li köy­de ya­şam­la­rı­nı 32 yıl­dır sür­dü­rü­yor­lar.

kaynak: AHMET BAHADIR ÇALIK – VAHDET

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz