Sınavda Öcalan’ı Sordular!

20 Ocak 2015 Salı, 11:03

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan, Ankara Siyasal’da sınav sorusu oldu. Öğrencilere terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yazdığı metinler soruldu.

Ankara Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si­’n­de yi­ne PKK re­za­le­ti ya­şan­dı.

9 Ocak 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan “Tür­ki­ye­’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­r” isim­li der­sin fi­nal sı­na­vın­da bü­yük bir skan­dal ya­şan­dı. Öğ­ren­ci­le­re, te­rör ör­gü­tü ele­ba­şısı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yaz­dı­ğı me­tin­ler so­rul­du.

SKANDAL SORU

“PK­K’­nın ku­ru­luş ma­ni­fes­to­su­” ola­rak bi­li­nen me­tin der­sin ho­ca­sı Ba­rış Ün­lü ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­le­re şöy­le so­rul­du:

“Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yaz­mış ol­du­ğu, 1978 ta­rih­li “Kür­dis­tan Dev­ri­-mi­’nin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­” baş­lık­lı bro­şür ile 2012 ta­rih­li “Or­ta­do­ğu­’da Ye­rel Sis­tem İn­şa­sı Ola­rak De­mok­ra­tik Mo­der­ni­te­” baş­lık­lı ya­zı­yı, sö­mür­ge, ulus dev­let, dev­rim­ci şid­det, de­mok­ra­si gi­bi kav­ram­la­ra/ol­gu­la­ra olan yak­la­şım­la­rı bağ­la­mın­da kı­yas­la­yı­nız. Bu­nu, ara­da ge­çen 34 yıl bo­yun­ca Dün­ya­’da ve Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan de­ği­şim­le­ri ve Kürt ha­re­ke­ti­nin Kürt top­lu­mu­nun ya­şa­dı­ğı dö­nü­şüm­le­ri içe­re­cek şe­kil­de ya­pı­nız.” Ör­gü­tün pro­pa­gan­da me­tin­le­ri, sı­nav so­ru­sun­da “Ö­ca­la­n’­ın yaz­mış ol­du­ğu bro­şü­r”, PKK’­nın kan­lı ta­ri­hi ise “Kürt ha­re­ke­ti­” ola­rak ta­nım­lan­dı.

ÖĞ­REN­Cİ­LER TEP­Kİ­Lİ

Tür­ki­ye­’nin en seç­kin fa­kül­te­le­rin­den bi­ri ola­rak gös­te­ri­len An­ka­ra Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si­’n­de ya­şa­nan­lar bü­yük tep­ki çek­ti. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız öğ­ren­ci­ler, Ba­rış Ün­lü­’nün sa­de­ce sı­nav­da de­ğil, ders­ler­de de PKK pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı­na dik­kat çek­ti­ler. Öte yan­dan, Ün­lü­’nün ders­le­rin­de öğ­ren­ciy­miş gi­bi ders­le­re ge­ti­ri­len ki­şi­le­rin ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Bu ki­şi­ler ara­cı­lı­ğıy­la ders­ler­de tar­tış­ma­lar çı­ka­rı­lıp te­rör ör­gü­tü pro­pa­gan­da­sı­nın yap­tı­rıl­dı­ğı ve öğ­ren­ci­ler üze­rin­de bas­kı oluş­tu­rul­du­ğu id­di­a edil­di.

barış ünlü

Barış Ünlü

belge1

Skandal Soru

DERS NOT­LA­RIN­DA PKK PRO­PA­GAN­DA­SI

Ün­lü­’nün öğ­ren­ci­le­re ver­di­ği ders not­la­rın­da skan­dal ifa­de­ler yer alı­yor. PKK’­nın “kürt öz­gür­lük ha­re­ke­ti­” ola­rak ta­nım­lan­dı­ğı not­lar­da, ör­gü­tün ide­olog­la­rın­dan İs­ma­il Be­şik­çi­’nin gö­rüş­le­ri di­le

ge­ti­ri­li­yor, “Türk­lük, Tür­k” gi­bi ifa­de­ler aşa­ğı­la­nı­yor.

ESKİ BAKAN’IN OĞLU ÇIKTI

fikret ünlü

Fikret Ünlü

 

Der­sin ho­ca­sı Ba­rış Ün­lü­’nün, es­ki ba­kan­lar­dan Fik­ret Ün­lü­’nün oğ­lu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­zin ulaş­tı­ğı Ba­rış Ün­lü, ders­ler­de Öca­lan pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Der­sin içe­ri­ği­ne ken­di­le­ri­nin ka­rar ver­di­ği­ni, sı­nav­da da oku­ma­lar ve an­la­tı­lan­lar üze­ri­ne so­ru­la­rın so­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Ün­lü, şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­rı der­si, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği, na­sıl et­ki­le­di­ği üze­ri­ne bah­se­di­len bir ders. O ders­te an­la­tı­lan­lar, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­riy­le il­gi­li olan o so­ru da Ab­dul­lah Öca­lan’ın 1970’ler­de PKK’nın or­ta­ya çık­tı­ğı gö­rüş­le­riy­le, 1978 yı­lın­da şu an 2012’de ce­za­evin­de ge­liş­tir­di­ği bir ya­zı­nın mu­ka­ye­se­si üze­ri­ney­di. Tür­ki­ye’de Kürt so­ru­nu­na na­sıl dö­nüş­tü­ğü­nü, bu dö­nü­şü­mü na­sıl et­ki­le­di­ği­dir. Der­sin ko­nu­suy­la bağ­lan­tı­lı bir so­ru­dur. Ben pro­pa­gan­da yap­mı­yo­rum, Kürt me­se­le­si­ni an­la­tı­yo­rum.”

Vahdet

belge 2

Skandal Soru 2

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz