“Neden Sözcü Okuyorsun ?”

Kayseri’de Sözcü okuduğu için Enerji Bakanı Yıldız tarafından eleştirilen bir esnaf, “İlker Başbuğ yargılanıyor, siz neden yargılanmıyorsunuz” dedi

21 Ağustos 2013 Çarşamba, 10:38

 

Kayseri’de Sözcü okuduğu için Enerji Bakanı Yıldız tarafından eleştirilen bir esnaf, “İlker Başbuğ yargılanıyor, siz neden yargılanmıyorsunuz” dedi

 

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, bay­ram ta­ti­li­ni mem­le­ke­ti Kay­se­ri­’de ge­çir­miş­ti. Yıl­dız, ari­fe gü­nü Hu­nat Ma­hal­le­si­’n­de AKP Mil­let­ve­ki­li İs­ma­il Ta­mer ve İl Baş­ka­nı Ömer Den­giz ile bir­lik­te es­naf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­miş­ti. Zi­ya­ret­te ya­şa­nan ve ba­sı­na sız­ma­yan bir olay hâ­lâ Kay­se­ri­’de ko­nu­şu­lu­yor. Ye­rel ga­ze­te Kay­se­ri Ola­y’­ın ha­be­ri­ne gö­re;

 

Ba­kan Taner Yıl­dız, es­naf ge­zi­si es­na­sın­da SÖZCÜ Ga­ze­te­si oku­yan bir va­tan­da­şa, “Ne­den bu ga­ze­te­yi oku­yor­sun” deyince sözlü düello baş­la­dı.

 

İşte terleten sorular

 

Ba­kan Yıl­dız, is­mi­nin Ham­di Kü­tük ol­du­ğu­nu söy­le­yen es­na­fa, “Söz­cü Ga­ze­te­si doğ­ru mu söy­lü­yor? Bi­ze gö­re söy­le­mi­yor” de­di.
Bu söz­le­ri­n ar­dın­dan ga­ze­te­deki manşeti işa­ret eden ve Er­ge­ne­kon da­va­sın­dan mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı alan Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ör­ne­ği­ni ve­ren Kü­tük, Yıl­dı­z’­a, “Ge­nelkur­may Baş­ka­nı hü­kü­me­ti­niz dö­ne­min­de si­zin­le, Baş­ba­ka­n’­la 3 se­ne gö­rev yap­ma­dı mı? Şim­di te­rör ör­gü­tü kur­mak­tan yar­gı­la­nı­yor, pe­ki siz ne­den yar­gı­lan­mı­yor­su­nuz? Mah­ke­me ka­ra­rı doğ­ru de­ğil mi?” so­ru­larını yö­nelt­ti. Ba­kan Yıl­dız da “Ya­pa­bi­lir, mah­ke­me ka­ra­rı­na ben bir şey de­mi­yo­rum. Suç iş­li­yor­sam ben de yar­gı­la­na­ca­ğı­m” ce­va­bı­nı ver­di. Yıl­dı­z’­a yö­ne­lik ter­le­ten so­ru­la­rın ar­dın­dan bir kez da­ha ko­nu­şan Kü­tük, “Si­zin em­ri­niz al­tın­da ça­lı­şan bir adam­dı. Te­rör ör­gü­tü su­çun­da yar­gı­la­nı­yor, siz ne­den yar­gı­lan­mı­yor­su­nuz? Bu­nu an­la­ta­mı­yor­su­nu­z” dedi.
Ba­kan Yıl­dız da, “Gü­zel kar­de­şim sa­na an­lat­mak zo­run­da de­ği­lim. Sen oku­ya­cak­san oku bu ga­ze­te­yi, ben oku­ma­ya­ca­ğım, o ka­da­r” ya­nı­tı­nı ver­di.

 

 

 

“Git hakime sor”

 

Bu­nun üze­ri­ne bir kez da­ha, “Mah­ke­me­nin ka­rar­la­rı­nı bi­ze na­sıl an­la­ta­cak­sı­nız” so­rusunu yö­nel­ten Kü­tük, Ba­ka­n’­ı fena kız­dır­dı. Yıl­dız bu­nun üze­ri­ne “Git ha­ki­me so­r” di­ye­rek es­na­fa çı­kış­tı.

 

An­cak Kü­tük, Ba­ka­n’­ın bu yön­de­ki ya­nı­tı­na, “Se­nin ya­nı­na zor gel­dim, ha­ki­me na­sıl gi­de­ce­ğim” kar­şı­lı­ğı­nı ve­rin­ce Yıl­dız da “Sen gel­me­din ben se­nin ya­nı­na gel­di­m” diye konuştu. İki­li ara­sın­da baş­la­yan tar­tış­ma­yı çev­re­de­ki va­tan­daş­lar da pür dik­kat dinledi. İl Baş­ka­nı Ömer Den­giz ta­raf­la­rı sa­kin­leş­tirmeyi başardı

Sözcü

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz