Son Dakika
24 Şubat 2020 Pazartesi

“Neden Sözcü Okuyorsun ?”

Kayseri’de Sözcü okuduğu için Enerji Bakanı Yıldız tarafından eleştirilen bir esnaf, “İlker Başbuğ yargılanıyor, siz neden yargılanmıyorsunuz” dedi

21 Ağustos 2013 Çarşamba, 10:38

 

Kayseri’de Sözcü okuduğu için Enerji Bakanı Yıldız tarafından eleştirilen bir esnaf, “İlker Başbuğ yargılanıyor, siz neden yargılanmıyorsunuz” dedi

 

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, bay­ram ta­ti­li­ni mem­le­ke­ti Kay­se­ri­’de ge­çir­miş­ti. Yıl­dız, ari­fe gü­nü Hu­nat Ma­hal­le­si­’n­de AKP Mil­let­ve­ki­li İs­ma­il Ta­mer ve İl Baş­ka­nı Ömer Den­giz ile bir­lik­te es­naf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­miş­ti. Zi­ya­ret­te ya­şa­nan ve ba­sı­na sız­ma­yan bir olay hâ­lâ Kay­se­ri­’de ko­nu­şu­lu­yor. Ye­rel ga­ze­te Kay­se­ri Ola­y’­ın ha­be­ri­ne gö­re;

 

Ba­kan Taner Yıl­dız, es­naf ge­zi­si es­na­sın­da SÖZCÜ Ga­ze­te­si oku­yan bir va­tan­da­şa, “Ne­den bu ga­ze­te­yi oku­yor­sun” deyince sözlü düello baş­la­dı.

 

İşte terleten sorular

 

Ba­kan Yıl­dız, is­mi­nin Ham­di Kü­tük ol­du­ğu­nu söy­le­yen es­na­fa, “Söz­cü Ga­ze­te­si doğ­ru mu söy­lü­yor? Bi­ze gö­re söy­le­mi­yor” de­di.
Bu söz­le­ri­n ar­dın­dan ga­ze­te­deki manşeti işa­ret eden ve Er­ge­ne­kon da­va­sın­dan mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı alan Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ör­ne­ği­ni ve­ren Kü­tük, Yıl­dı­z’­a, “Ge­nelkur­may Baş­ka­nı hü­kü­me­ti­niz dö­ne­min­de si­zin­le, Baş­ba­ka­n’­la 3 se­ne gö­rev yap­ma­dı mı? Şim­di te­rör ör­gü­tü kur­mak­tan yar­gı­la­nı­yor, pe­ki siz ne­den yar­gı­lan­mı­yor­su­nuz? Mah­ke­me ka­ra­rı doğ­ru de­ğil mi?” so­ru­larını yö­nelt­ti. Ba­kan Yıl­dız da “Ya­pa­bi­lir, mah­ke­me ka­ra­rı­na ben bir şey de­mi­yo­rum. Suç iş­li­yor­sam ben de yar­gı­la­na­ca­ğı­m” ce­va­bı­nı ver­di. Yıl­dı­z’­a yö­ne­lik ter­le­ten so­ru­la­rın ar­dın­dan bir kez da­ha ko­nu­şan Kü­tük, “Si­zin em­ri­niz al­tın­da ça­lı­şan bir adam­dı. Te­rör ör­gü­tü su­çun­da yar­gı­la­nı­yor, siz ne­den yar­gı­lan­mı­yor­su­nuz? Bu­nu an­la­ta­mı­yor­su­nu­z” dedi.
Ba­kan Yıl­dız da, “Gü­zel kar­de­şim sa­na an­lat­mak zo­run­da de­ği­lim. Sen oku­ya­cak­san oku bu ga­ze­te­yi, ben oku­ma­ya­ca­ğım, o ka­da­r” ya­nı­tı­nı ver­di.

 

 

 

“Git hakime sor”

 

Bu­nun üze­ri­ne bir kez da­ha, “Mah­ke­me­nin ka­rar­la­rı­nı bi­ze na­sıl an­la­ta­cak­sı­nız” so­rusunu yö­nel­ten Kü­tük, Ba­ka­n’­ı fena kız­dır­dı. Yıl­dız bu­nun üze­ri­ne “Git ha­ki­me so­r” di­ye­rek es­na­fa çı­kış­tı.

 

An­cak Kü­tük, Ba­ka­n’­ın bu yön­de­ki ya­nı­tı­na, “Se­nin ya­nı­na zor gel­dim, ha­ki­me na­sıl gi­de­ce­ğim” kar­şı­lı­ğı­nı ve­rin­ce Yıl­dız da “Sen gel­me­din ben se­nin ya­nı­na gel­di­m” diye konuştu. İki­li ara­sın­da baş­la­yan tar­tış­ma­yı çev­re­de­ki va­tan­daş­lar da pür dik­kat dinledi. İl Baş­ka­nı Ömer Den­giz ta­raf­la­rı sa­kin­leş­tirmeyi başardı

Sözcü

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

mersin escort escort mersin mersin escort bayan mersin bayan escort +18 film izle