Son Dakika
21 Nisan 2019 Pazar

Kelepçe Kadar Değeri Yok !

Hapisteki komutanların madalya isyanı.

12 Ağustos 2013 Pazartesi, 12:08

Engin Alan: Bize verilen madalyaların bir kelepçe parçası kadar bile değeri yok

 

Çetin Doğan: Bizim alınacak madalyamız var ama onların 5 kuruşluk değeri yok

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk yazdı:

Mah­ku­mi­yet­ler ta­mam, sı­ra on­la­rın üs­tün ce­sa­ret ve fe­ra­gat ma­dal­ya­la­rı­nı al­ma­ya, rüt­be­le­ri­ni sök­me­ye, “er sta­tü­sü­ne­” ge­çir­me­ye gel­di. Sa­nır­sı­nız ma­dal­ya­la­rı o ko­mu­tan­la­ra as­ker­lik ha­yat­la­rı bo­yun­ca “yan ge­lip yat­tık­la­rı­” için ve­ril­di. Şim­di ya­sa­lar­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­yan­lar, “ma­dal­ya­lı ko­mu­tan­la­rı­” iti­bar­sız­laş­tır­mak için ça­ba­lı­yor.

Ya­sada tanımı farkı

Mev­cut ya­sa­la­rı­mız­da “rüt­be sök­me­k” di­ye bir şey yok. As­ke­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­’nun 50. mad­de­sin­de bel­li suç­lar sa­yıl­dık­tan son­ra “Bu suç­lar­dan bir yıl ve da­ha faz­la mah­ku­mi­yet alan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­ler (TSK) men­su­bu­nun, TSK ile iliş­ki­si ke­si­li­r” de­ni­li­yor. Bu du­rum­da kim­lik kar­tı elin­den alı­nı­yor o yüz­den or­du­evi­ne gi­re­mi­yor, “si­lah ta­şı­ma­” ruh­sa­tı “si­lah bu­lun­dur­ma­ya­” çev­ri­li­yor. Emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan­la­rın emek­li maa­şın­da her han­gi bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. He­le “e­r”­li­ğe ge­tir­mek di­ye bir şey as­la söz ko­nu­su de­ğil. Ma­dal­ya ve ni­şan­lar­la il­gi­li 2933 sa­yı­lı Ya­sa 2002 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da de­ğiş­ti­ril­miş. “Dev­le­tin şah­si­ye­ti­ne kar­şı suç iş­le­yen­le­rin mah­kum ol­ma­la­rı ha­lin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ma­dal­ya ve ni­şan­la­rı­nın alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Baş­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ol­mak üze­re he­men ta­ma­mı “ma­dal­ya­lı mah­ku­m” olan ko­mu­tan­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nın alın­ma­sı­na ve­ri­len ce­za ile bir­lik­te ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir­di. An­cak, ge­rek Bal­yoz­, ge­rek­se Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da, ma­dal­yarı­nın alın­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir ka­rar ve­ril­me­di.

‘Mut­lu olan­lar va­r’

Bu­gün el­le­rin­den alın­mak­la teh­dit edi­len ma­dal­ya­lar emek­li ko­mu­tan­lar için de, eş­le­ri için de ar­tık çok an­lam­lı de­ğil.

Ör­ne­ğin Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n’­ın eşi Nil­gül Do­ğan, “On­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nı alıp rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek­ler­mi­ş” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lu­nu­yor ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor:

“Hiç de­ğil­se on­la­rın ma­dal­ya­la­rı, ni­şan­la­rı var. On­la­rın rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek olan­la­rın hal­kın gö­zün­de 5 ku­ruş de­ğe­ri olan bir rüt­be­le­ri de yok. Yar­gı bu ko­nu­da ka­rar ver­miş de­ğil. Böy­le bir şey ya­pı­la­cak ol­ma­sı­nın ha­ya­li­ni ku­rup mut­lu olan­lar var. Ya­şa­nan on­ca olay­dan son­ra o ma­dal­ya­la­rın bi­zim için an­la­mı da kal­ma­dı.”

‘Bi­zim için an­la­mı yok’

Es­ki Özel Kuv­vetler Ko­mu­ta­nı emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­dan 18 yıl yıl hü­küm giy­di.

Kıb­rı­s’­a ilk çı­kan ve “Ba­şa­rı ma­dal­ya­sı­” bu­lu­nan, İç Gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da­ki ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı iki ma­dal­ya­sı, Üs­tün Ce­sa­ret ve Fe­ra­gat Ma­dal­ya­sı da baş­ta ol­mak üze­re on­lar­ca ba­şa­rı bel­ge­le­ri bu­lu­nan En­gin Ala­n’­ın, bu ma­dal­ya­la­rı, bel­ge­le­ri ar­tık bir an­lam ifa­de et­mi­yor. O yüz­den eşi Ne­vin Alan şun­la­rı söy­lü­yor: “İs­ti­yor­lar­sa o ma­dal­ya­la­rı he­men tes­lim ede­bi­li­rim. Önemli olan o madalyaların görünümü değil. Önemli olan onların içimizde olması. İçimizden söküp alamazlar. On­lar, ma­dal­ya için de­ğil, ül­ke­si, mil­le­ti için ça­lış­tı. O ma­dal­ya­la­rı al­ma he­ves­li­si olan­lar bil­sin­ler ki eşi tu­tuk­lan­mış biz as­ker eş­le­ri için an­la­mı da kal­ma­dı.”

Söy­ler­ken se­si tit­re­di

Bu ko­nuş­ma­nın he­men ar­dın­dan, Ne­vin Alan, Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi’n­de ya­tan eşi MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Ala­n’­ı zi­ya­ret et­ti. Ma­dal­ya­lar­la il­gi­li tar­tış­ma hak­kın­da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­muş­tum.

Ne­vin Hanım, ce­za­evin­den çı­kar çık­maz En­gin Ala­n’­ın söy­le­dik­le­ri­ni se­si tit­re­ye­rek ak­tar­dı: “Te­rö­rist­le­rin kah­ra­man, kah­ra­man­la­rın te­rö­rist ol­du­ğu bir ül­ke­de biz­le­re ve­ri­len ma­dal­ya­la­rın bir ke­lep­çe par­ça­sı ka­dar bi­le de­ğe­ri yok­tur.”

Sözcü

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
istanbul escort atasehir escort mecidiyekoy escort halkali escort bahcesehir escort