Son Dakika
19 Ağustos 2019 Pazartesi

Söz Konusu Menfaat Olunca Uzlaşı Kaçınılmaz Oldu !

08 Mayıs 2013 Çarşamba, 00:51
Söz Konusu Menfaat Olunca Uzlaşı Kaçınılmaz Oldu !

Meclis Başkanlığı’na sunulan ”TBMM Üyeliği Yasa Teklifi”nin  gerekçesinde, gerek uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, gerekse  kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini teminen mevzuatın tek bir  kanunda toplulaştırılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, teklif ile anılan  bu amaç doğrultusunda mevzuatın toplulaştırıldığı belirtildi.

Kanun yapım tekniğine uygun olarak münhasıran TBMM üyeleri hakkında  düzenlemeler içeren kanunların yürürlükten kaldırıldığı ve hükümlerin aynen bu  kanun teklifine aktarıldığı ifade edilen gerekçede, milletvekillerini  ilgilendiren ancak milletvekilleri dışında kapsam ve konuya sahip olan kanunlara  da bu kanun teklifinde atıf yapmak suretiyle ilgili mevzuata ulaşılabilirlik  imkanının güçlendirildiği bildirildi.

Teklif, TBMM üyeleri, üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan  bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususları  düzenliyor.

Buna göre, TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet  memurunun almakta olduğu miktar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden  gelir vergisine tabi olmayanlar, Gelir Vergisi’ne tabi tutulmayacak. TBMM  üyelerine, hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu  yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek. TBMM üyeleri, en yüksek devlet  memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanacak.

Milletvekilleri, bu sıfatı aldıkları aydan itibaren, bu Kanunda  belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği  sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından  itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin  yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri  alınmayacak. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı peşin olarak ödenecek.

Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan  yararlanacak. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, Başbakan ve Bakanların  Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında  Kanun hükümleri uygulanacak.

TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde  sigortalı sayılacak ve bunların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında  aynı kanun hükümleri uygulanacak.

TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık  görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü  oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık veya tazminat alan veya müstahak olup da  bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri ile ilgili her türlü gider  TBMM bütçesinden karşılanacak.

Milletvekillerinin ölümleri halinde Devlet Memurları Kanununa göre en  yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık  tutarı ölüm yardımı olarak TBMM bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenecek.  Milletvekilliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibarıyla hesaplanacak  miktarın yarısı tutarında olmak üzere, TBMM bütçesinden karşılanacak. Ölüm  yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları  yapılmayacak.

Milletvekili ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar; kamu  kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından, bu kurumların en yüksek  yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.

TBMM üyeliği sona erenler yasama, ödenek ve yolluk, genel kurul ve parti  grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün  haklardan yararlanacak.

 Yasama faaliyetlerinde TBMM üyelerine yardımcı olmak üzere TBMM İdari  Teşkilatı Kanunu hükümlerine tabi olarak personel çalıştırılabilecek.
         
Protokol sırası
         
Milletvekilleri, ilgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde  gelim listesinde, kuvvet komutanlarından sonraki sırada yer alacak. TBMM  üyelerinin kendi aralarındaki önde gelim sırasında beşinci fıkra hükümleri  geçerli olacak.

İl protokolü önde gelim listelerinde, TBMM üyelerini müteakip bu üyeliği  sonra erenler yer alacak. İllerdeki ulusal ve resmi bayramlar ile her türlü  törenlerde TBMM üyeleri ile bu üyeliği sona erenler, soyadı sırasına göre il  valisinden sonra bulunacak.

Önde gelim listelerindeki sıraları TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona  erenlere valiliklerce her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik  olması halinde değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak  bildirilecek.

İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen varsa sırasıyla  Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas  komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il TBMM üyelerinden yaşça  en büyük olanı, il TBMM üyelerinden de yoksa diğer TBMM üyelerinden yaşça en  büyük olanı protokolde yer alacak. TBMM Başkanı’nın katıldığı tüm törenlerde  yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak.

TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlar ile  bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden  çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel  ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu  resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen  çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.
         
Silah bulundurma ve taşıma
         
Milletvekillerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara  ilgili kanun kapsamına giren silahlar için ”silah bulundurma ve taşıma ruhsatı”  verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her  nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak.  Ateşli silahların  taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü resim,  vergi ve harçtan muaf tutulacak.

TBMM üyelerine, seçildikleri dönemi gösterir ve diğer özelikleri  Başkanlık Divanı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu  rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler  sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak. TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan  atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar  tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.

Vefat eden TBMM üyesinin, bu üyeliği sona erenin ve dışarıdan atanan  bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi  halinde TBMM’de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.
         
         -Trafik ile ilgili hükümler-
         
 Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları sırasında kullandıkları  araçlar, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve  sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda  değerlendirilecek.

 İşlem yapılması gereken aracın kayıtlardan TBMM üyeleri ile dışarıdan  atanan bakanlar tarafından kullanıldığının anlaşılması halinde, trafik kural  ihlali tespit tutanağı düzenlenecek ve valilikler aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na  gönderilecek.
        
Milletvekillerinin yapamayacağı işler

         
 Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı  kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da  dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel  imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım  sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek  kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları  teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacak ve  vekili olamayacak.

 Milletvekilleri, belirtilen bu kurum ve kuruluşlarda; ücret karşılığı iş  takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter  veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.

 Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak  kabul edemeyecek, temsilcilik ve hakemlik yapamayacak. Milletvekilleri, yürütme  organının teklif, inha, itama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir  işle görevlendirilemeyecek. TBMM üyelerinin belli konuda ve altı ayı aşmamak  üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM’nin  kararına bağlı olacak.

TBMM üyeleri, yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş  tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi TBMM’nin  karan olmadıkça kabul edemeyecek.
Milletvekilleri yasak olmayan işlerin icrasında TBMM üyeliği unvanlarını  kullanamayacak. TBMM üyelerinin yapamayacakları işlere ilişkin diğer kanunlarda  yer alan hükümler saklı olacak.
Her yasama döneminde TBMM üyeliğine seçilmeden önce, yasaklanan herhangi  bir yükümlülük üstlenmiş bulunan TBMM üyeleri, mevcut durumlarını altı ay içinde  düzenlemeye uygun hale getirecek.

Milletvekillerinin temsil niteliği bulunan programlar için yapmış  oldukları giderler, TBMM bütçesinden karşılanacak. Bunun uygulanmasına ilişkin  usul ve esaslar, Başkanlık Divanı tarafından belirlenecek.

 Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükten kaldırılan  hükümler uyarınca yapılmakta olan her nevi ödemeler hakkında da hak kaybına yol  açılmaması sağlanıyor.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

escort izmir izmir escort porno izle türk porno porno
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz