“Akillerin görevi hipnoz”

06 Nisan 2013 Cumartesi, 09:33

Ümit Kocasakal “Erdoğan’ın toplumsal hipnoz projesine katılanlar arasında canımı en çok sanatçılar acıttı.”

Kocasakal “Erdoğan’ın toplumsal hipnoz projesine katılanlar arasında canımı en çok sanatçılar acıttı. Kendinize güveniyorsanız koyun sandığı halka sorun” dedi.

İs­tan­bul Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Doç. Dr. Ümit Ko­ca­sa­kal, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Apo ile gö­rüş­me­le­ri hal­ka an­lat­mak­la gö­rev­len­dir­di­ği akil adam­la­rı SÖZ­CÜ için ana­liz et­ti. Ya­şa­nan sü­re­ci Sev­r’­e ben­ze­ten Ko­ca­sa­kal, akil adam­la­rın iş­le­vi­nin top­lu­mu cum­hu­ri­ye­ti, üni­ter ya­pı­yı ve Türk mil­le­ti­ni im­ha pro­je­si­ne ik­na et­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

İş­te Ümit Ko­ca­sa­ka­l’­ın çar­pı­cı tes­pit­le­ri:

TÜRK mil­le­ti­ne kar­şı psi­ko­lo­jik, zi­hin­sel bir sal­dı­rı var. “A­kil adam­la­r” de­ni­len ki­şi­ler ara­cı­lı­ğı ile Türk mil­le­ti­ne kar­şı ye­ni bir psi­ko­lo­jik ha­re­ka­ta ha­zır­la­nı­lı­yor. Bu bir et­ki ajan­lı­ğı pro­je­si­dir.

BU Cum­hu­ri­ye­tin tas­fi­ye­si­nin psi­ko­lo­jik ve zi­hin­sel alt ya­pı­sı­nı oluş­tur­ma, bir top­lum­sal hip­noz pro­je­si­dir. Cum­hu­ri­ye­ti, üni­ter ya­pı­yı ve Türk mil­le­ti­ni im­ha pro­je­si­ne ik­na et­mek. Akil adam­lar ara­sın­da en çok 3 ki­şi ca­nı­mı acı­tı­yor.

HÜL­YA Koç­yi­ğit… Keş­ke “şey­ta­n”­a uy­ma­yıp, o gü­ze­lim si­yah be­yaz Türk film­le­ri­nin “me­le­ği­” ola­rak kal­say­dı. Kim der­di ki ha­ya­tı­mız­dan bu şe­kil­de çe­kip gi­de­cek­ti. Be­nim için ar­tık böy­le bi­ri yok.

OR­HAN Gen­ce­bay. Bir za­man­lar bi­zim Or­han Abi­miz­din, şim­di baş­ka bir yol bul­dun, mut­lu­luk se­nin ol­sun… Ya­zık, ar­tık o da yok. Şu par­ça­sı ge­li­yor ak­lı­ma: “Ya­zık­lar ol­sun, ya­zık­lar ol­sun…” Ge­ri­si­ni ken­di ta­mam­la­sın.

KA­DİR İna­nır. Ar­tık sa­na kim ina­nır… Bu­na hak­kı­nız yok­tu. Ney­se din­le­ye­ce­ği­miz, iz­le­ye­ce­ği­miz baş­ka ve ger­çek sa­nat­çı­lar var. Ken­di­le­ri­ne çok bi­li­nen bir şar­kı­nın söz­le­ri ile ve­da edi­yo­rum: “Ya­şa­dı­ğım(ız) bir ya­lan­dı, be­nim (bi­zim) için öl­dün(üz) ar­tık…”

AN­CAK ar­tık Türk mil­le­ti bu oyu­nu gör­müş­tür ve bu mil­let ken­di­si­nin, mil­li mü­ca­de­ley­le ya­rat­tı­ğı Cum­hu­ri­ye­ti­nin tas­fi­ye­si­ne izin ver­me­ye­cek. Ken­di­ni­ze gü­ve­ni­yor­sa­nız ko­yun san­dı­ğı ve hal­ka so­run. Ba­ka­lım mil­le­ti­miz bu­nu ka­bul edi­yor mu? Ge­le­ce­ği­mi­ze söz­de “a­kil adam­la­r” de­ğil, biz­ler, Türk mil­le­ti ka­rar ve­ri­riz.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
istanbul escort atasehir escort mecidiyekoy escort halkali escort bahcesehir escort